ΚΑΟ70 Επιχειρηματικός σχεδιασμός Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟ70

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός-Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Στόχος της ΘΕ είναι να αναπτύξει την επιχειρηματική αντίληψη και νοοτροπία των φοιτητών, καλλιεργώντας τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση επιχειρηματικών ‘‘ευκαιριών’’ στην ΚΑΟ. Για το λόγο αυτό, κρίνεται χρήσιμο, οι φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν με το σχεδιασμό και την ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας συγκροτώντας ομάδες και θα συλλάβουν και θα αναπτύξουν μια επιχειρηματική ιδέα. Παράλληλα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν εξειδικευμένα ζητήματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να:

-     Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν επιχειρηματικές και καινοτομικές "ευκαιρίες".

-     Γνωρίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους.

-     Αναλύουν προβλήματα – έργου και να οργανώνουν τις κατάλληλες στρατηγικές διοίκησης λειτουργιών.

-     Κατηγοριοποιούν τους καταναλωτές σε επιμέρους ομάδες βάσει συγκεκριμένων μεθόδων τμηματοποίησης.

-     Αναπτύσσουν και να προωθούν τις κατάλληλες στρατηγικές τοποθέτησης και διαφοροποίησης προϊόντων υπηρεσιών.

-     Εφαρμόζουν μοντέλα στρατηγικής ανάλυσης και σχεδιασμού.

-     Μετουσιώνουν επιχειρηματικές ιδέες σε συγκεκριμένα κοινωνικά επιχειρηματικά σχέδια. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. (από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020):

 1. Η φύση της επιχειρηματικής ιδέας στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία -Τεχνικές παραγωγής πρωτότυπων ιδεών
 2. Επιχειρηματικά μοντέλα εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
 3. Ανάπτυξη προϊόντος και έρευνα αγοράς - Μάρκετινγκ
 4. Σχεδιασμός επιχειρηματικών λειτουργιών
 5. Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. (μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019):

 1. Η φύση της επιχειρηματικής ιδέας στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία - Τεχνικές παραγωγής πρωτότυπων ιδεών
 2. Επιχειρηματικά μοντέλα εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
 3. Ανάπτυξη προϊόντος και έρευνα αγοράς
 4. Σχεδιασμός επιχειρηματικών λειτουργιών
 5. Μάρκετινγκ
 6. Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu