ΚΑΟ70 Επιχειρηματικός σχεδιασμός Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟ70

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός-Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει την επιχειρηματική αντίληψη και νοοτροπία των φοιτητών, καλλιεργώντας τις απαραίτητες δεξιότητες για αναγνώριση και αξιολόγηση επιχειρηματικών ‘ευκαιριών’ στην ΚΑΟ, καθώς και να τους φέρει σε επαφή με τις βασικές λειτουργίες και το σχεδιασμό μιας αντίστοιχης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για το σκοπό αυτό οι φοιτητές/ριες θα συγκροτήσουν επιχειρηματικές ομάδες και θα επιλέξουν επιχειρηματική ιδέα, την οποία στη συνέχεια θα αναπτύξουν. Στη διάρκεια του εξαμήνου θα αναπτύσσονται εξειδικευμένα ζητήματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας, με άμεση εφαρμογή στο έργο των επιχειρηματικών ομάδων.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να αναπτύξουν και καλλιεργήσουν βασικές επαγγελματικές και κοινωνικές ικανότητες:

 • Ικανότητα αναγνώρισης και αξιολόγησης επιχειρηματικών και καινοτομικών "ευκαιριών"
 • Κατανόηση των οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων και των επιπτώσεών τους,
 • Ανάπτυξη της επιχειρηματικής αντίληψης και νοοτροπίας
 • Ανάλυση προβλήματος- έργου σε επιμέρους και σύνθεση  την ανάπτυξη  των  καταλλήλων  στρατηγικών  διοίκησης λειτουργιών 
 • Την κατηγοριοποίηση των καταναλωτές σε επιμέρους ομάδες βάσει συγκεκριμένων μεθόδων  τμηματοποίησης  
 • Την ανάπτυξη  των  καταλλήλων  στρατηγικών  τοποθέτησης  και  διαφοροποίησης  προϊόντων υπηρεσιών
 • Στρατηγική ανάλυση και σχεδιασμό
 • Μετάφραση επιχειρηματικών ιδεών σε συγκεκριμένα κοινωνικά επιχειρηματικά σχέδια

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 1. Η φύση της επιχειρηματικής ιδέας στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία - Τεχνικές παραγωγής πρωτότυπων ιδεών
 2. Επιχειρηματικά μοντέλα εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
 3. Ανάπτυξη προϊόντος και έρευνα αγοράς
 4. Σχεδιασμός επιχειρηματικών λειτουργιών
 5. Μάρκετινγκ
 6. Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την ΘΕ

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu