ΚΑΟ71 Διακυβέρνηση κοινωνικών εγχειρημάτων

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟ71

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός - Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Η συγκρότηση της ιδρυτικής ομάδας, η εσωτερική λειτουργία και η δημοκρατική διοίκηση των εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αποτελούν βασικές συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης ανάλογων εγχειρημάτων για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, σε συνθήκες έλλειψης άλλων μορφών κεφαλαίου, κατάσταση στην οποία συνήθως βρίσκονται πολλά εγχειρήματα της ΚΑΟ στα πρώτα τους βήματα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη της ομάδας αποκτούν ξεχωριστή σημασία. Δεύτερον, τα εγχειρήματα της ΚΑΟ βρίσκονται σε ένα πεδίο όπου καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε διαφορετικές λειτουργικές αρχές και πιέσεις (ανταγωνισμός στην αγορά, ρύθμιση και έλεγχος από το κράτος) διατηρώντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης στο εσωτερικό τους και με μέλη της ευρύτερης κοινότητας.  

Η συγκεκριμένη ενότητα έχει τριπλή στόχευση. Πρώτον, η εμβάθυνση στην κατανόηση της δημιουργίας και λειτουργίας των ομάδων.  Δεύτερον,  η εξοικείωση με την πληθώρα μοντέλων λήψης αποφάσεων, πρακτικών και τεχνικών διευκόλυνσης της εσωτερικής λειτουργίας με βάση τις αρχές της κριτικής οργανωσιακής θεωρίας. Τρίτον, η εξοικείωση με αρχές διοίκησης που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις της ΚΑΟ.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά το πέρας της θεματικής οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να:

 • Κατανοούν τα διάφορα είδη των ομάδων, τους όρους και της προϋποθέσεις δημιουργίας μιας ομάδας και τα στάδια ανάπτυξης αυτής
 • Αναγνωρίζουν ζητήματα που σχετίζονται με τη δυναμική της ομάδας (συμμετοχικότητα, δομή της ομάδας, σχέσεις μεταξύ των μελών)
 • Προτείνουν αποτελεσματικά μοντέλα επικοινωνίας μεταξύ των μελών
 • Προτείνουν τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων στο πλαίσιο μιας ομάδας και διαδικασίες αναστοχασμού και αυτοαξιολόγησης μιας ομάδας
 • Σχεδιάζουν διαδικασίες δόμησης συλλογικών και αλληλέγγυων ομάδων και εγχειρημάτων
 • Κατανοούν την πολλαπλότητα των μοντέλων διοίκησης σε ένα εγχείρημα της ΚΑΟ
 • Υποστηρίζουν τα μέλη των εγχειρημάτων της ΚΑΟ στο σχεδιασμό μοντέλων λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης
 • Υποστηρίζουν τα μέλη των εγχειρημάτων της ΚΑΟ στη θέσμιση και λειτουργία διαδικασιών λήψης αποφάσεων που διευκολύνουν τη λειτουργία του κάθε εγχειρήματος αξιολογώντας τα θετικά και τα αρνητικά σημεία των επιμέρους επιλογών
 • Εκπαιδεύουν μέλη εγχειρημάτων και να συμβουλεύουν τα εγχειρήματα αναφορικά με πρακτικές διευκόλυνσης της εσωτερικής λειτουργίας των ομάδων
 • Να οργανώνουν τις επιμέρους διοικητικές λειτουργίες μιας επιχείρησης της ΚΑΟ
 • Να συντονίζουν με συλλογικό τρόπο τους/τις εργαζόμενους/ες
 • Να προγραμματίζουν και να παρακολουθούν την υλοποίηση του σχεδίου της παραγωγικής διαδικασίας

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 1. Δυναμική των ομάδων στα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
 2. Μοντέλα δημοκρατικής διακυβέρνησης, μοντέλα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τεχνικές διευκόλυνσης της εσωτερικής λειτουργίας
 3. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την ΘΕ

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu