ΚΑΟ71 Διακυβέρνηση κοινωνικών εγχειρημάτων

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟ71

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός - Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Η συγκρότηση της ιδρυτικής ομάδας, η εσωτερική λειτουργία και η δημοκρατική διοίκηση των εγχειρημάτων της ΚΑΟ αποτελούν, για δύο κυρίως λόγους, τις βασικές συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης τους. Πρώτον, σε συνθήκες έλλειψης άλλων μορφών κεφαλαίου, οι σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη της ομάδας αποκτούν ξεχωριστή σημασία. Δεύτερον, τα εγχειρήματα της ΚΑΟ καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε διαφορετικές λειτουργικές αρχές και πιέσεις (ανταγωνισμός στην αγορά, ρύθμιση και έλεγχος από το κράτος) ενισχύοντας παράλληλα τις σχέσεις εμπιστοσύνης που συνδέουν τα μέλη μεταξύ τους και με το ευρύτερο περιβάλλον.

Η συγκεκριμένη ενότητα έχει τριπλή στόχευση. Πρώτον, η εμβάθυνση στην κατανόηση της δημιουργίας και λειτουργίας των ομάδων. Δεύτερον, η εξοικείωση με την πληθώρα μοντέλων λήψης αποφάσεων, πρακτικών και τεχνικών διευκόλυνσης της εσωτερικής λειτουργίας. Τρίτον, η εξοικείωση με αρχές διοίκησης που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις της ΚΑΟ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά το πέρας της θεματικής οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να:

-     Κατανοούν τα διάφορα είδη των ομάδων, τους όρους και της προϋποθέσεις δημιουργίας μιας ομάδας και τα στάδια ανάπτυξης αυτής.

-     Αναγνωρίζουν        ζητήματα         που      σχετίζονται      με        τη         δυναμική της   ομάδας (συμμετοχικότητα, δομή της ομάδας, σχέσεις μεταξύ των μελών).

-     Προτείνουν αποτελεσματικά μοντέλα επικοινωνίας μεταξύ των μελών.

-     Προτείνουν τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων στο πλαίσιο μιας ομάδας και διαδικασίες αναστοχασμού και αυτό-αξιολόγησης μιας ομάδας.

-     Σχεδιάζουν διαδικασίες δόμησης συλλογικών και αλληλέγγυων ομάδων και εγχειρημάτων.

-     Κατανοούν την πολλαπλότητα των μοντέλων διοίκησης σε ένα εγχείρημα της ΚΑΟ.

-     Υποστηρίζουν τα μέλη των εγχειρημάτων της ΚΑΟ στο σχεδιασμό μοντέλων λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης.

-     Υποστηρίζουν τα μέλη των εγχειρημάτων της ΚΑΟ στη θέσμιση και λειτουργία διαδικασιών λήψης αποφάσεων που διευκολύνουν τη λειτουργία του κάθε εγχειρήματος αξιολογώντας τα θετικά και τα αρνητικά σημεία των επιμέρους επιλογών.

-     Εκπαιδεύουν μέλη εγχειρημάτων και να τα συμβουλεύουν αναφορικά με πρακτικές διευκόλυνσης της εσωτερικής λειτουργίας των ομάδων.

-     Οργανώνουν τις επιμέρους διοικητικές λειτουργίες μιας επιχείρησης της ΚΑΟ.

-     Συντονίζουν με συλλογικό τρόπο τους/τις εργαζόμενους/ες.

-     Προγραμματίζουν και να παρακολουθούν την υλοποίηση του σχεδίου της παραγωγικής διαδικασίας.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Δυναμική των ομάδων στα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
  2. Μοντέλα δημοκρατικής διακυβέρνησης, μοντέλα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τεχνικές διευκόλυνσης της εσωτερικής λειτουργίας
  3. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu