ΚΑΟ72 Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟ72

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός - Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το σπουδαστή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων εξεύρεσης αλλά και ορθολογικής διαχείρισης κεφαλαίων για να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης ΚΑΟ. Η θεματική ενότητα έχει ως σκοπό: Να αναλύσει τις τεχνικές της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με έμφαση στον  Κεφαλαιουχικό Προϋπολογισμό επενδύσεων, στη Χρηματοοικονομικές λειτουργίες και  στη διοίκηση της Χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της ΚΑΟ καθώς να εισάγει τους φοιτητές στη Διερεύνηση & Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Επιμέρους θέματα που αναλύονται είναι τα εξής: Η ανάλυση της Λογιστικής Κόστους, η αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών και χρηματοδοτικών δεδομένων του επιχειρηματικού σχεδίου, η αναφορά στις ιδιαιτερότητες της προσφοράς και ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικής χρηματοδότησης/χρηματοοικονομικής, η περιγραφή των εναλλακτικών μορφών και πηγών χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, η ανάλυση των χρηματοδοτικών αναγκών που προκύπτουν ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και τη φύση της δραστηριότητας της επιχείρησης της ΚΑΟ, και τέλος η χρήση της χρηματοδότησης ως διαδικασία που αποβλέπει στην μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντικτύπου (έναντι της μεγιστοποίησης του κέρδους).

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

  • Με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές και φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:
  • Γνωρίζουν τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της ΚΑΟ και να διαχειρίζονται τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων
  • Προσδιορίζουν τις χρηματοδοτικές/χρηματοοικονομικές ανάγκες μιας επιχείρησης της ΚΑΟ
  • Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της ΚΑΟ
  • Κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ικανοποίηση των  επιμέρους στόχων των επιχειρήσεων της ΚΑΟ
  • Λαμβάνουν αποφάσεις  σε καθεστώς αβεβαιότητας και κινδύνου και να ελέγχουν την επενδυτική ετοιμότητα της επιχείρησης της ΚΑΟ
  • Διαπραγματεύονται και να προτείνουν λύσεις χρηματοδότησης που προσιδιάζουν στους σκοπούς και στόχους των επιχειρήσεων της ΚΑΟ

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Χρηματο-οικονομική ανάλυση επιχειρήσεων και οργανισμών
  2. Χρηματοδότηση επιχειρήσεων και οργανισμών
  3. Κάλυψη κόστους επενδυτικού σχεδίου

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την ΘΕ

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu