ΚΑΟ72 Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟ72

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός - Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει την/ον σπουδάστρια/στή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων εξεύρεσης αλλά και ορθολογικής διαχείρισης κεφαλαίων για να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης της ΚΑΟ. Ειδικότερα η θεματική ενότητα στοχεύει: να αναλύσει τις τεχνικές της χρηματοοικονομικής διοίκησης με έμφαση στον κεφαλαιουχικό προϋπολογισμό επενδύσεων, στις χρηματοοικονομικές λειτουργίες και στη διοίκηση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της ΚΑΟ, να εισάγει στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στον προϋπολογισμό και ανάλυση επενδύσεων αλλά και συνολικά στη χρηματοοικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων της ΚΑΟ, όπως επίσης και να εξηγήσει τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της κοινωνικής χρηματοδότησης και χρηματοοικονομικής. Επιμέρους θέματα που αναλύονται είναι τα εξής: η ανάλυση κόστους, η αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών και χρηματοδοτικών δεδομένων του επιχειρηματικού σχεδίου, η ανάλυση των χρηματοδοτικών αναγκών που προκύπτουν ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, και η περιγραφή των εναλλακτικών μορφών και πηγών χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Η προσέγγιση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ, ως διαδικασία που αποβλέπει στην μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου (έναντι της μεγιστοποίησης του κέρδους), συνιστά την ειδοποιό διαφορά σε σύγκριση με τις αντίστοιχες προσεγγίσεις που εστιάζουν στις συμβατικές επιχειρήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

-     Χειρίζονται τις χρηματο-οικονομικές καταστάσεις και να προσδιορίζουν τις χρηματοδοτικές/χρηματοοικονομικές ανάγκες μιας επιχείρησης ΚΑΟ

-     Γνωρίζουν τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της ΚΑΟ

-     Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της ΚΑΟ.

-     Κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ικανοποίηση των επιμέρους στόχων των επιχειρήσεων της ΚΑΟ.

-     Λαμβάνουν αποφάσεις σε καθεστώς αβεβαιότητας και κινδύνου και να ελέγχουν την επενδυτική ετοιμότητα της επιχείρησης της ΚΑΟ.

-     Διαπραγματεύονται και να προτείνουν λύσεις χρηματοδότησης που προσιδιάζουν στους σκοπούς και στόχους των επιχειρήσεων της ΚΑΟ.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)

  • Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
  • Χρήση στοιχείων κόστους για προγραμματισμό και λήψη αποφάσεων
  • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ
  • Κοινωνικο-Οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων της ΚΑΟ

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018)

  • Χρηματο-οικονομική ανάλυση επιχειρήσεων και οργανισμών
  • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων και οργανισμών
  • Κάλυψη κόστους επενδυτικού σχεδίου

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu