ΚΑΟΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟΔΕ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Προαπαιτούμενα: Οι ΘΕ των τριών (3) πρώτων εξαμήνων

Θέμα: Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να αφορά ζητήματα σχετικά με τις Θεματικές Ενότητες και τους επιμέρους άξονες που τις συγκροτούν. Η διπλωματική εργασία μπορεί να στηρίζεται σε πρωτογενή εμπειρική έρευνα ή σε πρωτότυπη κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Στη ΜΔΕ συνδυάζονται θεωρητικές και εφαρμοσμένες πτυχές του επιστημονικού πεδίου του Προγράμματος και ευνοούνται μελέτες περίπτωσης για εγχειρήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Main Menu