ΔΙΣ50 Εισαγωγή στη δημόσια ιστορία

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΣ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: Πολυμέρης Βόγλης  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Η δημόσια ιστορία είναι η ιστορία που παράγεται για το ευρύτερο κοινό και διαχέεται σε γραπτή, οπτική, ακουστική, ψηφιακή μορφή στη δημόσια σφαίρα. Η δημόσια ιστορία είναι συστατικό στοιχείο της ιστορικής κουλτούρας μιας κοινωνίας και γι’ αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τόσο αντικείμενο μελέτης όσο και πεδίο επιστημονικής εξειδίκευσης. Η δημόσια ιστορία ενώ ακολουθεί τις επιστημονικές και μεθοδολογικές προδιαγραφές της ακαδημαϊκής ιστορίας απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό και από αυτήν την άποψη, η δημόσια ιστορία έχει το χαρακτήρα της εκπαίδευσης των ιστορικών ώστε να απευθυνθούν σε ευρύτερα ακροατήρια. Η Θεματική Ενότητα έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές με τους τρόπους με τους οποίους το παρελθόν αποκρυσταλλώνεται, θεσμοποιείται και μετατρέπεται σε αντικείμενο, έκθεμα, θέαμα και ανάγνωσμα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται:

 • να έχουν κατανοήσει το πεδίο της δημόσιας ιστορίας και το ρόλο του «δημόσιου ιστορικού»
 • να έχουν αντιληφθεί τη σχέση μεταξύ ακαδημαϊκής ιστορίας και δημόσιας ιστορίας
 • να γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ παρελθόντος και ιστορίας και τη διαδικασία μέσα από την οποία το παρελθόν μπορεί να μετατραπεί σε ιστορική αφήγηση
 • να έχουν κατανοήσει τη σημασία της μνήμης στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας και των συλλογικών ταυτοτήτων.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)

 • Η δημόσια ιστορία ως διακριτό πεδίο επιστημονικής εξειδίκευσης
 • Η ιστορία ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν
 • Ιστορία, μνήμη και συλλογικές ταυτότητες
 • Η ιστορία στη δημόσια σφαίρα και οι πολιτικές χρήσεις του παρελθόντος

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018)

 • Η δημόσια ιστορία ως διακριτό πεδίο επιστημονικής εξειδίκευσης
 • Η δημόσια ιστορία στην πράξη
 • Ιστορία και μνήμη 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Το ΔΥ είναι σε ψηφιακή μορφή  

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu