ΔΙΣ51 Θεωρίες της ιστορίας και ιστοριογραφία

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΣ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: Ιωάννης Κουμπουρλής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Σκοπός της εν λόγω ΘΕ είναι η αναλυτική και κριτική παρουσίαση των ρευμάτων που καθόρισαν τον τρόπο ερμηνείας και συγγραφής της ιστορίας, από την εποχή της διαμόρφωσης της σύγχρονης «επαγγελματικής» ιστοριογραφίας στις αρχές του 19ου αι. μέχρι σήμερα, μέχρι δηλαδή τα σύγχρονα ρεύματα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ιστορικοί αντιλαμβάνονται το αντικείμενο των ερευνών τους και το επάγγελμά τους. Έμφαση δίνεται στις ιδεολογικές προκείμενες κάθε ιστοριογραφικού ρεύματος, με σκοπό να αναδειχθούν τα σημεία έντασης ή/και «σύμπτωσης» μεταξύ των επιστημονικών και των ιδεολογικών αιτημάτων κάθε εποχής και κάθε διανοητικής τάσης, με ιδιαίτερη αναφορά στα ιστορικά γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας που σημάδεψαν τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Επίσης, η ΘΕ περιλαμβάνει την ιστορία της ελληνικής ιστοριογραφίας, από την εποχή της κατίσχυσης του τρισήμου σχήματος του ελληνικού ιστορισμού στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας μέχρι σήμερα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται:

  • να έχουν μια σφαιρική θεώρηση της εξέλιξης της ιστοριογραφίας
  • να είναι σε θέση να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές επιστήμες έχουν συμβάλει στην ανανέωση και τον αναπροσανατολισμό της προβληματικής και των μεθόδων των ιστορικών, αλλά και, αντίστροφα, έχουν δεχθεί την επίδραση της ιστορικής επιστήμης προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης της ιστορικότητας των φαινομένων που μελετούν.

Γνωστικά Αντικείμενα:

  1. Η συγγραφή της ιστορίας στον 19ο αι.: ιστορισμός, εθνικές  ιστοριογραφίες, θετικιστική σχολή
  2. Οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία στο πρώτο μισό του 20ού  αι.: Σχολή των Annales, οικονομική ιστορία, μαρξιστική ιστοριογραφία
  3. Σύγχρονα ρεύματα στην ιστορική επιστήμη
  4. Ιστορία και κοινωνικές επιστήμες
  5. Η ελληνική ιστοριογραφία στον 19ο και τον 20ό αι.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Το ΔΥ είναι σε ψηφιακή μορφή  

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu