ΔΙΣ53 Ιστορία και Εκπαίδευση

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΣ53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Η σχολική Ιστορία κινείται ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και τη δημόσια Ιστορία.  Σε γενικές γραμμές, παρακολουθεί τις προόδους της ιστοριογραφίας και ανανεώνεται περιοδικά ενσωματώνοντας όσα από τα νέα ευρήματα και τα νέα εξηγητικά σχήματα γίνονται ευρύτερα αποδεκτά στο πεδίο της ακαδημαϊκής Ιστορίας. Ταυτόχρονα, όμως, είναι αναγκασμένη να προσαρμόζεται στα κρατικά αναλυτικά προγράμματα, τα οποία τείνουν να αποτυπώνουν είτε στενά την επίσημη κρατική ιδεολογία, είτε ευρύτερα τις κυρίαρχες παραδοχές μιας κοινωνίας για το παρελθόν της. Συνεπώς, ο φυσικός χώρος της σχολικής Ιστορίας είναι εκείνη η ασαφής και αενάως μεταβαλλόμενη επικράτεια, στην οποία οι δύο διανοητικές πρακτικές (η ακαδημαϊκή και η δημόσια Ιστορία) συναντιώνται, διεισδύουν η μία στην άλλη, αλληλεπιδρούν και συναλλάσσονται. Υπ’ αυτήν την οπτική, η σχολική ιστορία θα μπορούσε να ιδωθεί ως η επίσημη δημόσια Ιστορία. Πρώτος σκοπός του μαθήματος είναι να καταδείξει πότε, πως και γιατί η σχολική Ιστορία παρήγαγε και διέδωσε τις κεντρικές αναπαραστάσεις για το εθνικό μας παρελθόν και πως, στη συνέχεια, εγκλωβίστηκε η ίδια στον ρόλο της αναπαραγωγής των κυρίαρχων πλέον αναπαραστάσεων. Για το σκοπό αυτό θα σκιαγραφηθεί μία Ιστορία της σχολικής Ιστορίας, θα δειχθεί πότε και γιατί περιορίστηκε σε μία υμνητική βιογραφία του έθνους και ποιες είναι οι δυνατότητες σήμερα να απεγκλωβιστεί από τον φρονηματιστικό ρόλο και να γίνει όχημα για την καλλιέργεια μιας αναστοχαστικής ιστορικής συνείδησης. Δεύτερος, εξίσου κεντρικός σκοπός, να μεταδώσει τις αναγκαίες δεξιότητες που απαιτούνται ώστε οι απόφοιτοι να κατασκευάζουν σενάρια διδασκαλίας περισσότερο εύληπτα, πολυτροπικά και ελκυστικά από όσα παρέχουν τα συμβατικά σχολικά εγχειρίδια.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται:

 • να είναι σε θέση να παρουσιάζουν τις βασικές τομές και συνέχειες στην ιστορία της σχολικής Ιστορίας.
 • να είναι σε θέση να παρουσιάζουν τις κεντρικές διαμάχες για τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας, όπως εκτυλίχθηκαν από τις αρχές του 20ού αιώνα ως σήμερα.
 • να είναι σε θέση να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα σε αφηγήσεις του ίδιου ιστορικού θέματος σε διαφορετικά σχολικά εγχειρίδια· να είναι σε θέση να προτείνουν εξηγήσεις για τις διαφορές αυτές ενθέτοντας τις αφηγήσεις στο ιστορικό τους πλαίσιο.
 • να είναι σε θέση να διακρίνουν τις κρίσιμες διαφορές στον τρόπο που παρουσιάζεται και αναλύεται ένα θέμα σε μια ιστορική μελέτη και σε ένα εγχειρίδιο Ιστορίας· να είναι σε θέση να προτείνουν εξηγήσεις για τις διαφορές αυτές.
 • να είναι σε θέση να αναζητούν και να εντοπίζουν κριτικά κείμενα για σχολικά εγχειρίδια και να προτείνουν ερμηνείες για τις διαφορετικές αξιολογήσεις.
 • να μπορούν να συγκρίνουν πανηγυρικούς λόγους που εκφωνούνται από εκπαιδευτικούς σε σχολικές γιορτές και να διακρίνουν τις κεντρικές αλλαγές από εποχή σε εποχή. Να μπορύν να γράψουν έναν πανηγυρικό περισσότερο έγκυρο, εύληπτο και ελκυστικό από τους υπάρχοντες.
 • Να μπορούν να κατασκευάσουν ένα ψηφιακό διδακτικό σενάριο για κάποιο από τα μαθηματα της σχολικής Ιστορίας, το οποίο, σε σύγκριση με το συμβατικό μάθημα, να είναι περισσότερο εύληπτο και ελκυστικό.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)

 •  Αναλυτικά προγράμματα ιστορίας
 •  Διαμάχες για εγχειρίδια σχολικής ιστορίας
 •  Διδακτικά σενάρια Ιστορίας
 •  Διεθνείς ενώσεις για την ιστορική εκπαίδευση

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018)

 •  Δομή και λειτουργία της σχολικής Ιστορίας
 •  Διαμάχες για εγχειρίδια σχολικής Ιστορίας
 •  Η επινόηση και καθιέρωση των σχολικών εορτών
 •  Κατασκευή εκπαιδευτικών σεναρίων Ιστορίας

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Το ΔΥ είναι σε ψηφιακή μορφή 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu