ΔΙΣ60 Ιστορία και κρατικοί θεσμοί

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΣ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

H ιστορία αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο άσκησης πολιτικής για κάθε κράτος τόσο για εξωτερικούς, όσο και εσωτερικούς λόγους. Η νομιμοποίηση της εξουσίας του, η εμπέδωση των απαιτήσεων του έναντι άλλων κρατών, η ενοποίηση των πληθυσμών του (πολιτικές της εθνικής ταυτότητας) είναι μόνο μερικοί από τους λόγους αυτούς.

Η ενότητα αυτή εστιάζει στο φάσμα των τρόπων με τους οποίους η κρατική μηχανή, η κυβέρνηση ενός κράτους και οι επιμέρους θεσμοί του παράγουν ιστορία μέσα από ένα πλήθος περιπτώσεων από όλο τον κόσμο που αφορούν τόσο τη νεωτερική όσο και την προνεωτερική περίοδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εικοστό αιώνα και κυρίως στις εξελίξεις από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και τις μέρες μας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται:

  • να έχουν εξοικειωθεί με βασικά θεωρητικά εργαλεία και έννοιες που είναι απαραίτητα για την ερμηνεία των κρατικών πολιτικών για την ιστορία.
  • να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μια κρατική εξουσία μπορεί να διαμορφώσει την ιστορική αφήγηση.
  • να διακρίνουν τις διαφορετικές κρατικές ιστορικές πολιτικές που αναπτύσσονται από χώρα σε χώρα ανάλογα με το διαφορετικό κοινωνικό - ιστορικό πλαίσιο, καθώς και την εκάστοτε πολιτική συγκυρία.
  • να είναι σε θέση να βρουν ποικίλα τεκμήρια στο διαδίκτυο και να τα σχολιάσουν κριτικά.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Η τελετουργία ως μέσο σφυρηλάτησης της επίσημης ιστορίας
  2. Το μουσείο ως μηχανισμός διάπλασης του ιδανικού πολίτη
  3. Μνημεία και ονοματοθεσίες: η κατασκευή του εθνικού τοπίου
  4. Νομοθεσία και Ιστορία

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Το ΔΥ είναι σε ψηφιακή μορφή 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu