ΔΙΣ61 Εφαρμοσμένη ιστορία

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΣ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των μουσείων και των ψηφιακών εφαρμογών ανοίγουν νέα πεδία δράσης για τους ιστορικούς, καθώς καλούνται να δημιουργήσουν ‘προϊόντα’ με ιστορικό περιεχόμενο. Η ενασχόληση ενός ιστορικού με το σχεδιασμό και την υλοποίηση μουσειακών εκθεμάτων ή/και ψηφιακών προϊόντων μεταβάλλει το πλαίσιο της συνήθους παραγωγής ενός ιστορικού έργου και τον φέρνει αντιμέτωπο με διαφορετικά θεωρητικά ερωτήματα, διαφορετικές μεθοδολογίες και διαφορετικές πρακτικές εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η θεματική ενότητα διερευνά τις νέες συνθήκες παραγωγής ιστορικού λόγου, αλλά και υλικοτήτων με ιστορικό περιεχόμενο, εξετάζοντας την  Ιστορία ως εφαρμοσμένη επιστήμη.

Η Εφαρμοσμένη Ιστορία αφορά στη μεταφορά σύγχρονης και έγκυρης ακαδημαϊκής γνώσης σε φυσικά ή ψηφιακά πεδία του δημόσιου χώρου: μουσεία, ψηφιακά αρχεία, πολυμεσικές ιστορικές εφαρμογές για την εκπαίδευση, διαδικτυακούς τόπους με ιστορικό περιεχόμενο που προσφέρονται από διάφορους θεσμούς (πανεπιστήμια, αρχεία, μουσεία, δήμους κ.λπ.). Κεντρικά ερωτήματα που συνδέονται με την Εφαρμοσμένη Ιστορία είναι οι πολιτικές οπτικοποίησης της πληροφορίας, το ζήτημα της αναπαράστασης, η διαχείριση της ιστορικής πληροφορίας, η διάχυση της ιστορικής γνώσης μέσα από ψηφιακές ή μη υλικότητες, η παραγωγή σημασίας από και για τους χρήστες των προϊόντων με ιστορικό περιεχόμενο.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται:

 • να είναι σε θέση να ερμηνεύουν μορφές έκθεσης της ιστορίας στο δημόσιο χώρο
 • να προβληματιστούν για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να οπτικοποιηθεί η ιστορική πληροφορία
 • να διακρίνουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διαμορφώσει ιστορικές αντιλήψεις το μουσείο
 • να διακρίνουν τις σημασίες που μεταφέρουν εκθέματα σε μουσειακούς χώρους
 • να μπορούν να γράψουν ιστορικό κείμενο για μουσειακό χώρο και για ψηφιακή εφαρμογή
 • να μπορούν να συνθέσουν πολυτροπικό κείμενο
 • να μπορούν να προτείνουν ψηφιακά εκθέματα με ιστορικό περιεχόμενο για συγκεκριμένους χώρους (μουσεία, εκπαίδευση, δημόσιους χώρους, διαδίκτυο)

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 1. Οπτικοποίηση της ιστορικής πληροφορίας
 2. Η ιστορία ως έκθεμα στο χώρο του μουσείου
 3. Σχεδιασμός ιστορικής πληροφορίας για ψηφιακές εφαρμογές
 4. Παραγωγή ιστορικού υλικού

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Το ΔΥ είναι σε ψηφιακή μορφή 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu