Σύγχρονες τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (ΑΔΕ) (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018 )

Σκοπός - Περιγραφή

Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΜΠΣ απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που ήδη υπηρετούν στη σχολική εκπαίδευση αλλά και σε αποφοίτους ΑΕΙ που προτίθενται να αναζητήσουν εργασία στον χώρο της διδασκαλίας της ελληνικής ως μητρικής ή ως ξένης γλώσσας και ενδιαφέρονται να επικαιροποιήσουν τις γλωσσολογικές τους γνώσεις, γνωρίζοντας παράλληλα τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στο γνωστικό αντικείμενο της ανάλυσης και διδασκαλίας της γλώσσας και πώς αυτές μπορούν να αναβαθμίζουν το ρόλο και τη διδακτική τους πράξη ως εκπαιδευτικών.

Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η εμπειρία που αναμένεται να αποκτήσουν οι απόφοιτοι του προτεινόμενου ΜΠΣ θα τους επιτρέψουν να αναθεωρήσουν και να επικαιροποιήσουν τις απόψεις τους για τη φύση της ελληνικής γλώσσας, την ιστορία της, τη σχέση της με προηγούμενες μορφές της, το σχολικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, τους τρόπους διδασκαλίας κ.ο.κ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ οι απόφοιτοι αναμένεται να:

  • - Χειρίζονται τη γλώσσα με σκοπό την ακαδημαϊκή έρευνα και γραφή και να διεξάγουν γλωσσική έρευνα σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο.
  • - Αντιλαμβάνονται με άνεση τις έννοιες που αφορούν την περιγραφή της γλώσσας χρησιμοποιώντας σύγχρονους γλωσσολογικούς όρους με διεθνή απήχηση.
  • - Γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ της Νέας και της Αρχαίας Ελληνικής, στο πλαίσιο της έννοιας της γλωσσικής αλλαγής και εξέλιξης.
  • - Προσεγγίζουν τη διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της κριτικής ανάλυσης λόγου και του κριτικού γραμματισμού.
  • - Αντιλαμβάνονται την έννοια της γλωσσικής ποικιλίας και την αλληλεπίδρασή της με τη γλωσσική διδασκαλία.
  • - Αναγνωρίζουν την έννοια της πολυγλωσσίας και το πώς αυτή μπορεί να επηρεάζει και να διαμορφώνει τη γλωσσική εκπαίδευση στο σχολείο.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120 (30 ECTS ανά εξάμηνο)

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: δύο (2) ακαδημαϊκά έτη ή τέσσερα (4) εξάμηνα

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0232 - Literature and Linguistics

Χαρακτηρισμός ΠΜΣ:  ΜΑ (Master of Arts)

Τίτλος ΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα:  Current Trends in the analysis and teaching of Greek

Διάρθρωση

1ο Εξάμηνο

ΑΔΕ50 Ερευνητικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες στη γλωσσική επιστήμη (Υ1, 10)

ΑΔΕ51 Γενικές αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς (Υ, 10)

ΑΔΕ52 Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο (Υ, 10)

 

2ο Εξάμηνο

ΑΔΕ60 Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της νέας ελληνικής για εκπαιδευτικούς (Υ,10)

ΑΔΕ61 Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς (Υ,10)

ΑΔΕ62 Διάλεκτοι και γλωσσική διδασκαλία (Υ,10)

 

3ο Εξάμηνο

ΑΔΕ70 Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση: διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας / ξένης γλώσσας (Υ,15)

ΑΔΕ71 Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα (Υ, 15 ects).

 

4ο Εξάμηνο

ΑΔΕΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30)

1. Υ = Υποχρεωτική

 

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) ΘΕ (με τον περιορισμό των 30 ECTS ανά εξάμηνο).

Η επιλογή των Θ.Ε. γίνεται με τη σειρά που ακολουθεί η διάρθρωση. Για παράδειγμα, στο α’ εξάμηνο, αν επιλέξετε μία (1) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΑΔΕ50. Αν επιλέξετε δύο (2) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε και την ΑΔΕ51. Εάν επιθυμείτε τρεις (3) ΘΕ μπορείτε να επιλέξετε και την ΑΔΕ52.

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε κατά σειρά προτεραιότητας τις ΘΕ των επόμενων εξαμήνων εφόσον έχετε ολοκληρώσει όλες τις ΘΕ του προηγούμενου εξαμήνου ή επιλέγετε ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο).

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του προγράμματος.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση και των οκτώ (8) Θεματικών Ενοτήτων, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 

Διδάσκοντες

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συντονιστές ΘΕ:

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 300

Στο Μ.Π.Σ. γίνονται δεκτοί:

- απόφοιτοι Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας–Αρχαιολογίας−Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατευθύνσεις Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίων,

- απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης,

-απόφοιτοι άλλων συναφών με το αντικείμενο και τους σκοπούς τμημάτων ΑΕΙ

- απόφοιτοι αντίστοιχων, συναφών με το θέμα και τους σκοπούς του ΜΠΣ, τμημάτων των Τ.Ε.Ι.

οι οποίοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση.

Η διδασκαλία του ΠΜΣ πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Για την επιτυχή, ωστόσο, παρακολούθηση των Θεματικών Ενοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι χρήσιμη η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

 

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α.Αποφοίτους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.

β. Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.  

 

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Αμαλία Τσακούμη

τηλ.: 2610 367312 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

τηλ..: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu