ΑΔΕ51 Γενικές αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς

Κωδικός ΘΕ: ΑΔΕ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ:  ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

 • εκλαϊκευμένες προσεγγίσεις για τη γλώσσα
 • προφορά, γραφή και ορθογραφία
 • λέξη και λεξικό απόθεμα
 • πρόταση και εκφώνημα
 • κατάκτηση και εκμάθηση της γλώσσας
 • γεωγραφική και κοινωνική ποικιλία 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 51, ο/η φοιτητής/ρια αναμένεται να:

 • διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη γλωσσική επιστήμη
 • είναι σε θέση να συζητά τις εκλαϊκευμένες αντιλήψεις σχετικά με τη συγχρονία και διαχρονία της γλώσσας και να τις αντιπαραβάλλει με τις αντίστοιχες επιστημονικές
 • αντιλαμβάνεται τους μηχανισμούς ανανέωσης του λεξικού αποθέματος μιας ζωντανής γλώσσας, κυρίως μέσω του δανεισμού
 • διακρίνει με σαφήνεια τον προφορικό από τον γραπτό λόγο και θα αντιλαμβάνεται τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους στη σύσταση και στη χρήση τους
 • αντιλαμβάνεται τη στοιχειώδη διαφορά μεταξύ προφοράς και ορθογραφίας και θα αναγνωρίζει το συμβατικό χαρακτήρα των ορθογραφικών κανόνων και κωδίκων
 • κατανοεί τη διαφορά μεταξύ της κατάκτησης και της εκμάθησης μιας γλώσσας και το ρόλο της γλωσσικής διδασκαλίας στο σχολείο
 • αντιλαμβάνεται την έννοια της γλωσσικής ποικιλίας σε κοινωνικό και γεωγραφικό επίπεδο
 • είναι σε θέση να αξιοποιεί, σε πρώτο επίπεδο, τα πορίσματα της σύγχρονης γλωσσολογίας στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας
 • διαθέτει γνώσεις υποδομής στη γλωσσολογία ώστε να παρακολουθήσει με επιτυχία και τις υπόλοιπες ΘΕ του ΜΠΣ 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

1.       Γενική γλωσσολογία

2.       Θεωρητική γλωσσολογία 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Η κάθε ΘΕ πλαισιώνεται από ελληνόγλωσσους και ξενόγλωσσους βιβλιογραφικούς πόρους. Σε κάθε εβδομάδα μελέτης προβλέπονται επιλεγμένα κεφάλαια βιβλίων, άρθρα και συμπληρωματικό υλικό (πολυμεσικό ή/και άλλο) σχετικό με τη θεματολογία και σε αντιστοίχιση προς τα μαθησιακά αποτελέσματα της κάθε ΘΕ. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

Αξιολόγηση: (α) Εκπόνηση μίας ή περισσότερων γραπτών εργασιών/πρακτικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου (β) Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (με ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου) και (γ) Γραπτή εξέταση με συνδυασμό θεωρητικών ή/και πρακτικών ερωτήσεων (με ανοικτά ή κλειστά βιβλία). 

Main Menu