ΑΔΕ50 Ερευνητικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες στη γλωσσική επιστήμη

Κωδικός ΘΕ: ΑΔΕ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ:   ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

 • αρχές ακαδημαϊκής γραφής: διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, δόμηση και σύνταξη ακαδημαϊκών κειμένων
 • διαχείριση των βιβλιογραφικών πηγών
 • αρχές ερευνητικής δεοντολογίας της έρευνας και αποφυγή της λογοκλοπής·
 • μέθοδοι συλλογής και επεξεργασίας γλωσσικών δεδομένων
 • αρχές και μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης γλωσσικών δεδομένων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ50,  ο/η φοιτητής/ρια αναμένεται να:

 • χειρίζεται με άνεση την ελληνική γλώσσα στη συγκρότηση κειμένων ακαδημαϊκού περιεχομένου, σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές·
 • γνωρίζει και θα είναι σε θέση να εφαρμόζει με επιτυχία τις αρχές της ακαδημαϊκής γραφής·
 • αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα σεβασμού της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δεοντολογίας και των αρχών εφαρμογής της·
 • γνωρίζει την έννοια της λογοκλοπής και τους τρόπους αποφυγής της·
 • είναι σε θέση να διαχειρίζεται τις βιβλιογραφικές πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές, ακολουθώντας το διεθνές βιβλιογραφικό σύστημα ΑΡΑ
 • διακρίνει με σαφήνεια τα διάφορα είδη συλλογής γλωσσικών δεδομένων και θα είναι σε θέση να επιλέγει τα καταλληλότερα για την κάθε ερευνητική ανάγκη·
 • κατανοεί και θα είναι σε θέση να χειρίζεται και να εφαρμόζει τις βασικές αρχές και τα βασικά εργαλεία ποσοτικής και στατιστικής επεξεργασίας και παρουσίασης των γλωσσικών δεδομένων·
 • διαθέτει γνώσεις ακαδημαϊκής και ερευνητικής υποδομής στη γλωσσολογία ώστε να παρακολουθήσει με επιτυχία και τις υπόλοιπες ΘΕ του ΜΠΣ 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

1.       Ακαδημαϊκή γραφή και δεξιότητες

2.       Μεθοδολογία της έρευνας στη γλωσσολογία

3.       Ποσοτικές μέθοδοι στη γλωσσολογία

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Η κάθε ΘΕ πλαισιώνεται από ελληνόγλωσσους και ξενόγλωσσους βιβλιογραφικούς πόρους. Σε κάθε εβδομάδα μελέτης προβλέπονται επιλεγμένα κεφάλαια βιβλίων, άρθρα και συμπληρωματικό υλικό (πολυμεσικό ή/και άλλο) σχετικό με τη θεματολογία και σε αντιστοίχιση προς τα μαθησιακά αποτελέσματα της κάθε ΘΕ. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

 

Αξιολόγηση: (α) Εκπόνηση μίας ή περισσότερων γραπτών εργασιών/πρακτικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου (β) Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (με ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου) και (γ) Γραπτή εξέταση με συνδυασμό θεωρητικών ή/και πρακτικών ερωτήσεων (με ανοικτά ή κλειστά βιβλία). 

·         μέθοδοι συλλογής και επεξεργασίας γλωσσικών δεδομένων·

·         αρχές και μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης γλωσσικών δεδομένων·

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ50,  ο/η φοιτητής/ρια αναμένεται να:

·         χειρίζεται με άνεση την ελληνική γλώσσα στη συγκρότηση κειμένων ακαδημαϊκού περιεχομένου, σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές·

·         γνωρίζει και θα είναι σε θέση να εφαρμόζει με επιτυχία τις αρχές της ακαδημαϊκής γραφής·

·         αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα σεβασμού της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δεοντολογίας και των αρχών εφαρμογής της·

·         γνωρίζει την έννοια της λογοκλοπής και τους τρόπους αποφυγής της·

·         είναι σε θέση να διαχειρίζεται τις βιβλιογραφικές πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές, ακολουθώντας το διεθνές βιβλιογραφικό σύστημα ΑΡΑ·

·         διακρίνει με σαφήνεια τα διάφορα είδη συλλογής γλωσσικών δεδομένων και θα είναι σε θέση να επιλέγει τα καταλληλότερα για την κάθε ερευνητική ανάγκη·

·         κατανοεί και θα είναι σε θέση να χειρίζεται και να εφαρμόζει τις βασικές αρχές και τα βασικά εργαλεία ποσοτικής και στατιστικής επεξεργασίας και παρουσίασης των γλωσσικών δεδομένων·

·         διαθέτει γνώσεις ακαδημαϊκής και ερευνητικής υποδομής στη γλωσσολογία ώστε να παρακολουθήσει με επιτυχία και τις υπόλοιπες ΘΕ του ΜΠΣ·

 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

1.       Ακαδημαϊκή γραφή και δεξιότητες

2.       Μεθοδολογία της έρευνας στη γλωσσολογία

3.       Ποσοτικές μέθοδοι στη γλωσσολογία

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Η κάθε ΘΕ πλαισιώνεται από ελληνόγλωσσους και ξενόγλωσσους βιβλιογραφικούς πόρους. Σε κάθε εβδομάδα μελέτης προβλέπονται επιλεγμένα κεφάλαια βιβλίων, άρθρα και συμπληρωματικό υλικό (πολυμεσικό ή/και άλλο) σχετικό με τη θεματολογία και σε αντιστοίχιση προς τα μαθησιακά αποτελέσματα της κάθε ΘΕ. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

 

Αξιολόγηση: (α) Εκπόνηση μίας ή περισσότερων γραπτών εργασιών/πρακτικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου (β) Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (με ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου) και (γ) Γραπτή εξέταση με συνδυασμό θεωρητικών ή/και πρακτικών ερωτήσεων (με ανοικτά ή κλειστά βιβλία). 

Main Menu