ΑΔΕ52 Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο

Κωδικός ΘΕ: ΑΔΕ52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1Ο)

Συντονιστής ΘΕ:  ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

 • μύθοι και αλήθειες για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας
 • διερεύνηση της σχέσης μεταξύ αρχαίας και νέας ελληνικής
 • μελέτη της ιστορίας και εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 52, ο/η φοιτητής/ρια αναμένεται να:

 • διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη γλωσσική επιστήμη
 • γνωρίζει την έννοια του όρου «συνέχεια της ελληνικής»
 • είναι σε θέση να συζητά για τους γλωσσικούς μύθους, αντιπαραθέτοντας τις τεκμηριωμένες απόψεις της επιστήμης σχετικά με τη συγχρονία και διαχρονία της γλώσσας
 • κατανοεί τις διαφορές και τις ιδιαιτερότητες της νέας και της αρχαίας ελληνικής·
 • αναγνωρίζει την ανάγκη διαφύλαξης της ανεξαρτησίας της διδασκαλίας της νέας ελληνικής από την διδασκαλία της αρχαίας
 • είναι σε θέση να αξιοποιεί την γνώση της ιστορίας της ελληνικής για την καλύτερη διδασκαλία της νέας ελληνικής
 • αντιλαμβάνεται τους μηχανισμούς ανανέωσης του λεξικού αποθέματος μιας ζωντανής γλώσσας, κυρίως μέσω του διαχρονικού δανεισμού (π.χ. συγκρότηση του λόγιου λεξιλογίου)

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 1. Ιστορική γλωσσολογία
 2. Ιστορία της ελληνικής

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Η κάθε ΘΕ πλαισιώνεται από ελληνόγλωσσους και ξενόγλωσσους βιβλιογραφικούς πόρους. Σε κάθε εβδομάδα μελέτης προβλέπονται επιλεγμένα κεφάλαια βιβλίων, άρθρα και συμπληρωματικό υλικό (πολυμεσικό ή/και άλλο) σχετικό με τη θεματολογία και σε αντιστοίχιση προς τα μαθησιακά αποτελέσματα της κάθε ΘΕ. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Αξιολόγηση: (α) Εκπόνηση μίας ή περισσότερων γραπτών εργασιών/πρακτικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου (β) Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (με ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου) και (γ) Γραπτή εξέταση με συνδυασμό θεωρητικών ή/και πρακτικών ερωτήσεων (με ανοικτά ή κλειστά βιβλία). 

Main Menu