ΑΔΕ60 Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της Νέας Ελληνικής για εκπαιδευτικούς

Κωδικός ΘΕ: ΑΔΕ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ:  ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

 • περιγραφή της δομής της νέας ελληνικής (μορφολογία και σύνταξη)
 • περιγραφή και ανάλυση των γλωσσικών δεδομένων, από την σκοπιά της τυπικής γλωσσολογικής προσέγγισης της ελληνικής
 • γραμματικές αναφοράς και σχολικές γραμματικές της ελληνικής

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 60,  ο/η φοιτητής/ρια αναμένεται να:

 • διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη γλωσσική επιστήμη
 • είναι σε θέση να συζητά για τους γλωσσικούς μύθους, αντιπαραθέτοντας τις τεκμηριωμένες απόψεις της επιστήμης σχετικά με τη συγχρονία της γλώσσας
 • είναι σε θέση να συγκρίνει και να αξιολογεί περιγραφικά και διδακτικά τον τρόπο παρουσίασης των γλωσσικών φαινομένων σε πρόσφατες γραμματικές αναφοράς και στις σχολικές γραμματικές
 • γνωρίζει τη σημασία και χρήση της ορολογίας στην περιγραφή της γραμματικής δομής
 • έχει εξοικειωθεί και ασκηθεί στην περιγραφή και ανάλυση των γλωσσικών δεδομένων, από τη σκοπιά της γλωσσολογίας
 • κατανοεί τη γλωσσολογική ανάλυση των μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών της νέας ελληνικής
 • είναι σε θέση να αξιοποιεί τα πορίσματα της σύγχρονης γραμματικής περιγραφής στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 1. Θεωρητική γλωσσολογία
 2. Μορφολογία
 3. Σύνταξη

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Η κάθε ΘΕ πλαισιώνεται από ελληνόγλωσσους και ξενόγλωσσους βιβλιογραφικούς πόρους. Σε κάθε εβδομάδα μελέτης προβλέπονται επιλεγμένα κεφάλαια βιβλίων, άρθρα και συμπληρωματικό υλικό (πολυμεσικό ή/και άλλο) σχετικό με τη θεματολογία και σε αντιστοίχιση προς τα μαθησιακά αποτελέσματα της κάθε ΘΕ. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Αξιολόγηση: (α) Εκπόνηση μίας ή περισσότερων γραπτών εργασιών/πρακτικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου (β) Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (με ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου) και (γ) Γραπτή εξέταση με συνδυασμό θεωρητικών ή/και πρακτικών ερωτήσεων (με ανοικτά ή κλειστά βιβλία). 

Main Menu