ΑΔΕ61 Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς

Κωδικός ΘΕ: ΑΔΕ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2Ο)

Συντονιστής ΘΕ:  ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

 • όψεις της γεωγραφικής, κοινωνικής και λειτουργικής ποικιλότητας
 • κάθετη διαφοροποίηση: γλωσσική ποικιλία των κοινωνιόλεκτων
 • ζητήματα γλώσσας και φύλου, γλώσσας και εξουσίας
 • στάσεις απέναντι στη γλώσσα των νέων
 • σύγχρονα κοινωνιογλωσσολογικά πορίσματα και γλωσσική διδασκαλία

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 61,  ο/η φοιτητής/ρια αναμένεται να:

 • διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη γλωσσική επιστήμη
 • είναι σε θέση να αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση γλώσσας και κοινωνίας
 • αντιλαμβάνεται την καίρια σημασία αναγνώρισης της ετερογένειας του γλωσσικού συστήματος
 • γνωρίζει τη σύνθετη έννοια της γλωσσικής ποικιλότητας
 • αντιλαμβάνεται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τα ζητήματα γλώσσας και φύλου, γλώσσας και εξουσίας καθώς και στάσεων απέναντι στη γλώσσα των νέων
 • είναι σε θέση να αξιοποιεί τα σύγχρονα κοινωνιογλωσσολογικά πορίσματα στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 1. Κοινωνιογλωσσολογία
 2. Εκπαιδευτική γλωσσολογία

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Η κάθε ΘΕ πλαισιώνεται από ελληνόγλωσσους και ξενόγλωσσους βιβλιογραφικούς πόρους. Σε κάθε εβδομάδα μελέτης προβλέπονται επιλεγμένα κεφάλαια βιβλίων, άρθρα και συμπληρωματικό υλικό (πολυμεσικό ή/και άλλο) σχετικό με τη θεματολογία και σε αντιστοίχιση προς τα μαθησιακά αποτελέσματα της κάθε ΘΕ. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Αξιολόγηση: (α) Εκπόνηση μίας ή περισσότερων γραπτών εργασιών/πρακτικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου (β) Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (με ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου) και (γ) Γραπτή εξέταση με συνδυασμό θεωρητικών ή/και πρακτικών ερωτήσεων (με ανοικτά ή κλειστά βιβλία). 

Main Menu