ΑΔΕ62 Διάλεκτοι και γλωσσική διδασκαλία

Κωδικός ΘΕ: ΑΔΕ62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

 • διάλεκτος
 • πρότυπη γλώσσα
 • επίσημη γλώσσα
 • διάλεκτος και γλωσσικό μάθημα
 • διαλεκτόφωνοι και κριτική γλωσσολογία

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 62, ο/η φοιτητής/ρια αναμένεται να:

 • διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη γλωσσική επιστήμη
 • γνωρίζει τις φιλοσοφικές αφετηρίες και τους ιστορικούς λόγους έμφασης των περισσοτέρων εκπαιδευτικών συστημάτων στην επίσημη γλώσσα του κράτους
 • αναγνωρίζει τις στρεβλές επιπτώσεις της αποδοχής της επίσημης γλώσσας ως μοναδικού αποδεκτού – άρα και «σωστού» – γλωσσικού συστήματος στο εκπαιδευτικό σύστημα
 • γνωρίζει τις ευεργετικές επιδράσεις της αναγνώρισης των διαφορετικών γλωσσικών συστημάτων με τα οποία οι μαθητές εισέρχονται στο σχολείο, ακόμη και για την εκμάθηση της επίσημης γλώσσας
 • αντιλαμβάνεται ποια μπορεί να είναι τα θετικά αποτελέσματα της διδασκαλίας διαλέκτων στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος
 • αναγνωρίζει την ανάγκη αναίρεσης των αρνητικών στερεοτύπων για τους διαλεκτόφωνους, στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού
 • είναι σε θέση να αξιοποιεί τα πορίσματα της σύγχρονης διαλεκτολογίας στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 1. Διαλεκτολογία
 2. Ανάλυση λόγου

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Η κάθε ΘΕ πλαισιώνεται από ελληνόγλωσσους και ξενόγλωσσους βιβλιογραφικούς πόρους. Σε κάθε εβδομάδα μελέτης προβλέπονται επιλεγμένα κεφάλαια βιβλίων, άρθρα και συμπληρωματικό υλικό (πολυμεσικό ή/και άλλο) σχετικό με τη θεματολογία και σε αντιστοίχιση προς τα μαθησιακά αποτελέσματα της κάθε ΘΕ. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Αξιολόγηση: (α) Εκπόνηση μίας ή περισσότερων γραπτών εργασιών/πρακτικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου (β) Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (με ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου) και (γ) Γραπτή εξέταση με συνδυασμό θεωρητικών ή/και πρακτικών ερωτήσεων (με ανοικτά ή κλειστά βιβλία). 

Main Menu