ΑΔΕ70 Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση: διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας / ξένης γλώσσας

Κωδικός ΘΕ: ΑΔΕ70

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ:  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

 • διγλωσσία - πολυγλωσσία
 • ψυχογλωσσικές διαστάσεις: νευρολογικές βάσεις, κατάκτηση Γ1 και Γ2, μείξη και εναλλαγή κώδικα
 • κοινωνιογλωσσικές διαστάσεις: πολύγλωσσες κοινότητες, γλωσσικός ιμπεριαλισμός, εθνοτικότητα
 • πολυγλωσσία στην ιστορία των ευρωπαϊκών εθνών-κρατών
 • διγλωσσία - πολυγλωσσία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
 • γλωσσική πολιτική και διγλωσσία - πολυγλωσσία
 • διγλωσσία - πολυγλωσσία και εκπαιδευτική πολιτική: πολυγλωσσία και γραμματισμός

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 70, ο/η φοιτητής/ρια αναμένεται να:

 • διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη γλωσσική επιστήμη
 • διαθέτει οργανωμένη γνώση για τις έννοιες της διγλωσσίας και πολυγλωσσίας σε ψυχογλωσσολογικό, κοινωνιογλωσσολογικό και εκπαιδευτικό επίπεδο·
 • γνωρίζει, σε ψυχογλωσσολογικό επίπεδο, τι σημαίνει ότι κάποιος κατέχει δύο ή και περισσότερες «μητρικές» γλώσσες
 • αναγνωρίζει τα ζητήματα που εγείρει η δίγλωσση - πολύγλωσση γνώση για τη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη του ατόμου και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο·
 • αναγνωρίζει την ύπαρξη του παράγοντα της πολυγλωσσίας στο ελληνικό σχολείο αλλά και στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης
 • γνωρίζει τρόπους σεβασμού της πολυγλωσσίας στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • είναι σε θέση να συζητά για την κυρίαρχη θέση που κατέχει ακόμα και σήμερα η γλωσσική ιδεολογία της ταύτισης ενός κράτους με μία γλώσσα (βλ. "εθνική γλώσσα") τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνική πρακτική 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 1. Ψυχογλωσσολογία και Κατάκτηση Γλώσσας
 2. Κοινωνιογλωσσολογία της διγλωσσίας και της πολυγλωσσίας
 3. Διδακτική της πολυγλωσσίας

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Η κάθε ΘΕ πλαισιώνεται από ελληνόγλωσσους και ξενόγλωσσους βιβλιογραφικούς πόρους. Σε κάθε εβδομάδα μελέτης προβλέπονται επιλεγμένα κεφάλαια βιβλίων, άρθρα και συμπληρωματικό υλικό (πολυμεσικό ή/και άλλο) σχετικό με τη θεματολογία και σε αντιστοίχιση προς τα μαθησιακά αποτελέσματα της κάθε ΘΕ. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Αξιολόγηση: (α) Εκπόνηση μίας ή περισσότερων γραπτών εργασιών/πρακτικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου (β) Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (με ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου) και (γ) Γραπτή εξέταση με συνδυασμό θεωρητικών ή/και πρακτικών ερωτήσεων (με ανοικτά ή κλειστά βιβλία). 

Main Menu