ΑΔΕ71 Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα

Κωδικός ΘΕ: ΑΔΕ71

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ:  ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

 • (κριτικός) γραμματισμός
 • πρότυπα (κριτικού) γραμματισμού
 • είδη και μοντέλα (προφορικής) αφήγησης
 • κριτική εξέταση όψεων της αφήγησης: ανάδυση και κατασκευή ταυτοτήτων, χρήση προσφωνήσεων/πραγματολογικών δεικτών, χιούμορ
 • συγκριτική ανάλυση αφηγήσεων από διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας (π.χ. καθημερινές συνομιλίες, δημοσιογραφικά άρθρα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και twitter)

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 71,  ο/η φοιτητής/ρια αναμένεται να:

 • διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη γλωσσική επιστήμη
 • αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα ανάπτυξης της κριτικής επίγνωσης των μαθητών/τριών μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων κριτικής γλωσσικής εκπαίδευσης
 • είναι σε θέση να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και τα μοντέλα του γραμματισμού
 • διαθέτει οργανωμένη γνώση για το κειμενικό είδος της αφήγησης και τους τρόπους διδακτικής αξιοποίησής του
 • αναγνωρίζει την ανάγκη για καλλιέργεια της κριτικής συνειδητοποίησης των μαθητών/τριών, μέσα από τη γλωσσική διδασκαλία
 • είναι σε θέση να αξιοποιεί τα πορίσματα της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 1. Κριτική ανάλυση λόγου
 2. Εκπαιδευτικός γλωσσικός σχεδιασμός

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Η κάθε ΘΕ πλαισιώνεται από ελληνόγλωσσους και ξενόγλωσσους βιβλιογραφικούς πόρους. Σε κάθε εβδομάδα μελέτης προβλέπονται επιλεγμένα κεφάλαια βιβλίων, άρθρα και συμπληρωματικό υλικό (πολυμεσικό ή/και άλλο) σχετικό με τη θεματολογία και σε αντιστοίχιση προς τα μαθησιακά αποτελέσματα της κάθε ΘΕ. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Αξιολόγηση: (α) Εκπόνηση μίας ή περισσότερων γραπτών εργασιών/πρακτικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου (β) Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (με ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου) και (γ) Γραπτή εξέταση με συνδυασμό θεωρητικών ή/και πρακτικών ερωτήσεων (με ανοικτά ή κλειστά βιβλία). 

Main Menu