ΓΧΝ52: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ 52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής Θ.Ε.: ΓΚΟΥΒΑ  ΜΑΙΡΗ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ψυχολογίας ως επιστήμης του ανθρώπου με έμφαση σε υπαρξιακά ζητήματα σχετικά με τη ζωή- τη νόσο- το γήρας και το θάνατο. Αναλύονται, περαιτέρω, ψυχολογικά ζητήματα των ανθρώπων με συμπτώματα χρόνιας νόσου καθώς και των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Ακόμη, προσεγγίζονται οι συμβουλευτικές παρεμβάσεις τόσο στους ίδιους όσο και στις οικογένειές τους και προτείνονται οι θεραπευτικοί δρόμοι για αυτή τη συμβουλευτική υποστήριξη.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να:

- Γνωρίζουν τις θεωρίες της ανθρωπιστικής, της γνωστικής και της κοινωνικής ψυχολογίας

- Νοηματοδοτούν όρους όπως η ασθένεια, το σύμπτωμα, ο θάνατος και να εγκολπωθούν οι ψυχολογικές προσεγγίσεις της χρόνιας νόσου και της γήρανσης

- Κατανοούν την εφαρμογή των ψυχολογικών μοντέλων στην Τρίτη ηλικία

- Κοινωνούν ιδέες και να αναστοχαστούν πάνω στην ψυχολογική φροντίδα των ασθενών με χρόνια συμπτώματα και των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

- Εφαρμόζουν τις αρχές της Συμβουλευτικής στην προσέγγιση κοινωνικών, πολιτισμικών και συναισθηματικών θεμάτων σχετικών με τη γήρανση και τα χρόνια νοσήματα.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

- Ψυχολογία ατόμων τρίτης ηλικίας

- Συμβουλευτική υπερηλίκων

- Λειτουργία ομάδας υποστήριξης ατόμων τρίτης ηλικίας

Κάθε γνωστικό αντικείμενο απαρτίζεται από επιμέρους γνωστικές ενότητες. Ειδικότερα στα πλαίσια των δεκαέξι εβδομάδων του εξαμήνου θα αναλυθούν οι ακόλουθες γνωστικές ενότητες:

1. Ψυχολογία ατόμων τρίτης ηλικίας

1.1. Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή της ψυχολογίας

1.2. Γέννηση και εξέλιξη του ψυχισμού

1.3. Το πάσχον σώμα και η ψυχολογία των ασθενών

1.4. Ψυχολογικά ζητήματα στη χρόνια νόσο

1.5. Χρόνια νόσος και ποιότητα ζωής των ασθενών

1.6. Ο κύκλος της ζωής και ο κύκλος του γήρατος

1.7. Εμπειρία ευδόκιμης γήρανσης

1.8. Ψυχολογικά ζητήματα στους ηλικιωμένους

2. Συμβουλευτική υπερηλίκων

2.1. Το πρόβλημα του θανάτου και η νοηματοδότηση του τέλους

2.2. Συμβουλευτική Χρόνιας Νόσου και Γήρατος

3. Λειτουργία ομάδας υποστήριξης ατόμων τρίτης ηλικίας

3.1. Ο ρόλος της οικογένειας στην ψυχολογία των ασθενών

3.2. Οικογενειακό περιβάλλον και ηλικιωμένα άτομα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu