ΓΧΝ53: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ 53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής Θ.Ε.: ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε επιδημιολογικούς όρους και στις βασικές κοινωνικές θεωρίες για τη γήρανση. Θα μελετηθούν τα κοινωνικά φαινόμενα που περιβάλλουν τους ανθρώπους κατά τη μετάβασή τους στην τρίτη ηλικία (π.χ. συννοσηρότητα, σεξουαλικότητα, συνταξιοδότηση) και η αλληλεπίδραση των ηλικιωμένων με αυτά. Τέλος γίνεται αναφορά στη παρεχόμενη φροντίδα και στα διαθέσιμα δίκτυα υποστήριξης των ατόμων τρίτης ηλικίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να :

- Γνωρίζουν επιδημιολογικά και δημογραφικά στοιχεία της γήρανσης

- Κατανοούν τις κοινωνικές θεωρίες της γήρανσης

- Αντιλαμβάνονται τις αλληλεπιδράσεις των κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων σε σχέση με την κοινωνική θέση και τον κοινωνικό ρόλο των ηλικιωμένων

- Εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στη βελτίωση των διαπροσωπικών και διαγενεακών σχέσεων.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

- Κοινωνική φροντίδα

- Υπηρεσίες υγείας για ηλικιωμένους

- Δομές υποστήριξης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Κάθε γνωστικό αντικείμενο απαρτίζεται από επιμέρους γνωστικές ενότητες. Ειδικότερα στα πλαίσια των προαναφερόμενων γνωστικών αντικειμένων θα αναλυθούν οι ακόλουθες γνωστικές ενότητες :

1. Κοινωνική φροντίδα

1.1. Γήρανση και προσδόκιμο ζωής

1.2. Βιολογία της γήρανσης

1.3. Θεωρήσεις ευδόκιμης γήρανσης

1.4. Kοινωνιολογική προσέγγιση της γήρανσης

1.5. Δια-πολιτισμικές διαφορές στη γήρανση

1.6. Σεξουαλικότητα & Γήρανση

1.7. Τεχνολογία και ηλικιωμένοι

2. Υπηρεσίες υγείας για ηλικιωμένους

2.1. Γήρανση και υγεία: διαχείριση της συννοσηρότητας και της ευπάθειας στους ηλικιωμένους

2.2. Ανακουφιστική φροντίδα στους ηλικιωμένους

3. Δομές υποστήριξης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

3.1. Κοινωνική φροντίδα στους ηλικιωμένους & δίκτυα υποστήριξης

3.2. Φροντιστές ηλικιωμένων

3.3. Συνταξιοδότηση & Οδηγός του πολίτη με αναπηρία

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu