ΓΧΝ57: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ 57

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής Θ.Ε.: ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και κατανόηση των μηχανισμών του πόνου και της αντιμετώπισής του καθώς και η απόκτηση γνώσεων ανακουφιστικής φροντίδας και υποστήριξης του τέλους της ζωής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι σε θέση:

- Να γνωρίζει βασικές αρχές αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου

- Να αναγνωρίζει τις βασικές έννοιες και τη φιλοσοφία της ανακουφιστικής φροντίδας καθώς και τις δομές παροχής

- Να κατανοεί την επίδραση του χρόνιου πόνου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

- Να αξιολογεί τις οργανικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες ανακουφιστικής φροντίδας των ασθενών και των οικογενειών τους σε όλη τη διάρκεια της νόσου και του τέλος της ζωής

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

- Χρόνιος πόνος

- Πνευματικότητα, ψυχολογική υποστήριξη χρονίως πασχόντων

- Υποστήριξη του τέλους της ζωής

Κάθε γνωστικό αντικείμενο απαρτίζεται από επιμέρους γνωστικές ενότητες. Ειδικότερα στα πλαίσια των προαναφερόμενων γνωστικών αντικειμένων θα αναλυθούν οι ακόλουθες γνωστικές ενότητες :

1. Χρόνιος πόνος

1.1. Εισαγωγή / Διάκριση του Πόνου - Φυσιοπαθολογία του Πόνου

1.2. Χρόνια Επώδυνα Σύνδρομα

1.3. Ολιστική διαχείριση του Χρόνιου Πόνου

1.4. Ολοκληρωμένη αξιολόγηση αναγκών ασθενή και οικογένειας/ φροντιστή

1.5. Απειλητικά για τη ζωή νοσήματα

2. Πνευματικότητα, ψυχολογική υποστήριξη χρονίως πασχόντων

2.1. Γήρανση και τέλος της ζωής

2.2. Φιλοσοφία, οργάνωση και δομές ανακουφιστικής φροντίδας

2.3. Ασθένεια-Απώλεια-Θρήνος

3. Υποστήριξη του τέλους της ζωής

3.1. Φροντίδα ασθενών τις τελευταίες ημέρες της ζωής

3.2. Υποστήριξη των φροντιστών των ασθενών στο τελικό στάδιο της ζωής

3.3. Υποστήριξη αρρώστου - οικογένειας στη διαδικασία του θρήνου

3.4. Ποιότητα ζωής και Δείκτες ποιότητας

3.5. Βελτίωση ποιότητας ανακουφιστικής φροντίδας

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu