ΓΧΝ60: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εκτύπωση

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ 60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής Θ.Ε.: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΛΕΤΣΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: H Θεματική Ενότητα έχει σκοπό:

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ηθικές αρχές που θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς τα οποία προστατεύονται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση το 1948, καθορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, για όλες τις γυναίκες και όλους τους άντρες. Μεταξύ αυτών, είναι το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την ιθαγένεια, στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, στην εργασία, στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην τροφή και την κατοικία και το δικαίωμα συμμετοχής στη διακυβέρνηση. Η Διακήρυξη έθεσε τις βάσεις για περισσότερες από 80 συνθήκες και διακηρύξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η θεσμοθέτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων επηρέασε σημαντικά τόσο το εθνικό, όσο και το διεθνές δίκαιο. Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τον τρόπο ανάπτυξης της δομής και της αποτελεσματικότητας των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο. Στα πλαίσια αυτής της θεματικής ενότητας θα εξεταστούν το πώς η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ποια είναι η έννοια της ανθρωπιστικής επέμβασης, ποιος είναι ο ρόλος των διεθνών οργανισμών, η βιώσιμη ανάπτυξη και η σχέση εθνικής ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανάμεσα στους στόχους αυτής της ενότητας είναι η παρουσίαση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς επίσης και των δικαιωμάτων των ασθενών και των πολιτών στα πλαίσια του συστήματος υγείας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να:

- Κατανοούν την έννοια του δικαιώματος

- Γνωρίζουν ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα

- Γνωρίζουν ποια είναι τα κοινωνικά, εργασιακά και οικονομικά δικαιώματα

- Γνωρίζουν πως εξελίχθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα

- Γνωρίζουν και να αναλύουν το ρόλο των διεθνών οργανισμών

- Κατανοούν και να γνωρίζουν την έννοια των οικονομικών δικαιωμάτων

- Κατανοούν και να γνωρίζουν την έννοια των κοινωνικών δικαιωμάτων

- Κατανοούν και να γνωρίζουν την έννοια των δικαιωμάτων των ασθενών

- Γνωρίζουν και να αναλύουν τη σχέση μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικής

- Γνωρίζουν και να αναλύουν το ρόλο ΜΚΟ στην θεμελίωση, υπεράσπιση και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

Στα πλαίσια αυτής της θεματικής ενότητας αναλύονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα :

- Ιστορική αναδρομή

- Ανθρώπινα δικαιώματα νοσηλευόμενων χρονίως πασχόντων

- Ανθρώπινα δικαιώματα σε έκτακτες συνθήκες (οικονομικής κρίσης, μετανάστευση, πόλεμος)

Κάθε γνωστικό αντικείμενο απαρτίζεται από επιμέρους γνωστικές ενότητες. Ειδικότερα στα πλαίσια των προαναφερόμενων γνωστικών αντικειμένων θα αναλυθούν οι ακόλουθες γνωστικές ενότητες :

1. Ιστορική Αναδρομή

1.1. Εννοιολογική οριοθέτηση των εννοιών ανθρώπινα δικαιώματα, αξιοπρέπεια, αξίες, ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη

1.2. Ιστορική αναδρομή της καθιέρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

1.3. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο

1.4. Ανθρώπινα δικαιώματα και θεσμοί

1.5. Ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών και τα Ανθρώπινα δικαιώματα

2. Ανθρώπινα δικαιώματα νοσηλευόμενων χρονίως πασχόντων

2.1. Το δικαίωμα στη ζωή

2.2. Δικαιώματα ασθενών

3. Ανθρώπινα δικαιώματα σε έκτακτες συνθήκες (οικονομικής κρίσης, μετανάστευση, πόλεμος)

3.1. Το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και στο λόγο

3.2. Οικονομικά δικαιώματα και δικαιώματα ιδιοκτησίας

3.3. Οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και Κοινωνικά δικαιώματα

3.4. Αστικά και πολιτικά δικαιώματα

3.5. Μηχανισμοί ενίσχυσης της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων

3.6. Διακρίσεις και δικαιώματα μειονοτήτων

3.7. Μέτρηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ανθρώπινων δικαιωμάτων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).