ΓΧΝ61: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ-ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ 61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής Θ.Ε.: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: H Θεματική Ενότητα έχει σκοπό:

Οι ασφαλιστικοί φορείς διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των λεγόμενων ασφαλιστικών αλλά και κοινωνικών κινδύνων. Τόσο οι δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς (κοινωνική ασφάλιση), όσο και οι ιδιωτικοί ασφαλιστικοί φορείς (ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες) συμβάλλουν άμεσα στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και ασφαλιστικών κινδύνων. Ο κίνδυνος της υγείας αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους κινδύνους που αν συμβεί οι επιπτώσεις τόσο στο άτομο όσο και στην κοινωνία μπορεί να

είναι τόσο σημαντικές και μη αναστρέψιμες αν δεν υπήρχε η συλλογική του αντιμετώπιση. Οι στόχοι της θεματικής ενότητας είναι να αναλύσει την έννοια των κοινωνικών και ασφαλιστικών κινδύνων επικεντρώνοντας την ανάλυσή της στον κίνδυνο της ασθένειας/ αρρώστιας και στον κίνδυνο του ατυχήματος. Θα αναλυθεί η μορφή της αγοράς των ασφαλιστικών υπηρεσιών, ο τρόπος με τον οποίο οι ασφαλιστικοί φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί) διαχειρίζονται τους κοινωνικούς και ασφαλιστικούς κινδύνους, πως λαμβάνουν τις αποφάσεις τους για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τον τρόπο τιμολόγησής των, ο τρόπος χρηματοδότησης των προσφερόμενων υπηρεσιών και ο ασκούμενος έλεγχος από την πλευρά της πολιτείας και των αρμόδιων οργάνων. Μεταξύ άλλων η θεματική ενότητα φιλοδοξεί να αναλύσει τον τρόπο προστασίας του καταναλωτή και τις βασικές αρχές του μάνατζμεντ τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών ασφαλιστικών φορέων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

- Τι είναι ο κοινωνικός και τι ασφαλιστικός κίνδυνος

- Ποια είναι η δομή της ασφαλιστικής αγοράς

- Ποιος είναι ο ρόλος των ιδιωτικών ασφαλιστικών φορέων

- Ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνικής ασφάλισης

- Τα αίτια της παρέμβασης του κράτους στο χώρο της υγείας

- Το ρόλο των κέντρων αποκατάστασης και τις σχέσεις των με τις ασφαλιστικές εταιρείες και την κοινωνική ασφάλιση

- Τη δομή της ασφαλιστικής αγοράς

- Τη διαδικασία τιμολόγησης των ασφαλιστικών υπηρεσιών

- Τον τρόπο διαχείρισης των ασφαλιστικών και κοινωνικών κινδύνων

- Τους τρόπους διοίκησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

- Τον τρόπο προστασίας των καταναλωτών

- Τους τρόπους με τους οποίους ελέγχονται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

Στα πλαίσια αυτής της ενότητας αναλύονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα :

- Δημόσιοι Φορείς

- Ιδιωτικά Συστήματα Ασφάλισης

- Κέντρα Αποκατάστασης

Κάθε γνωστικό αντικείμενο απαρτίζεται από επιμέρους γνωστικές ενότητες. Ειδικότερα στα πλαίσια των προαναφερόμενων γνωστικών αντικειμένων θα αναλυθούν οι ακόλουθες γνωστικές ενότητες :

1. Δημόσιοι Φορείς

1.1. Οριοθέτηση της έννοιας του κοινωνικού και του ασφαλιστικού κινδύνου

1.2. Διαφορετικά είδη κοινωνικών και ασφαλιστικών κινδύνων

1.3. Ο ρόλος του κράτους και της αγοράς στην προστασία των πολιτών απέναντι στον ασφαλιστικό κίνδυνο

1.4. Ιστορική αναδρομή της κοινωνικής ασφάλισης

1.5. Δομή και φιλοσοφία της λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης

1.6. Τρόποι χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης

1.7. Αποτελεσματικότητα της κοινωνικής ασφάλισης

2. Ιδιωτικά Συστήματα Ασφάλισης

2.1. Η φιλοσοφία και ο τρόπος λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης

2.2. Βασικές έννοιες της ασφαλιστικής αγοράς

2.3. Εισαγωγικά στοιχεία για την ασφάλιση ζωής και την ασφάλιση υγείας

2.4. Οργάνωση της ασφαλιστικής διαδικασίας

2.5. Τιμολόγηση των ασφαλιστικών υπηρεσιών

2.6. Προστασία του καταναλωτή – πολίτη και εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

2.7. Ο ρόλος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην εθνική και στην παγκόσμια οικονομία

3. Κέντρα Αποκατάστασης

3.1. Ρόλος και στόχοι των κέντρων αποκατάστασης

3.2. Ιστορική αναδρομή των κέντρων αποκατάστασης

3.3. Σχέση κέντρων αποκατάστασης και κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

Main Menu