ΓΧΝ62: ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ 62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής Θ.Ε.:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: H Θεματική Ενότητα έχει σκοπό:

Η δημιουργία Συλλόγων Ασθενών αποσκοπεί να επιτύχει τρεις βασικούς στόχους: α) κοινωνικοποίηση των ασθενών, β) ενημέρωση των ασθενών και γ) συνεχή εκπαίδευση των ασθενών. Ταυτόχρονα οι σύλλογοι ασθενών επιδιώκουν να ενημερώνουν τους ιατρούς για τις ανάγκες των ασθενών, να συμβάλλουν στην επίτευξη επικοινωνίας μεταξύ ιατρών και ασθενών και να συνδράμουν στην εκπαίδευση των ιατρών για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών. Οι σύλλογοι ασθενών λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ ασθενών και ιατρών/νοσηλευτών. Επιδιώκουν να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τα άτομα ασθενείς που δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν από μόνοι τους τον εαυτό τους. Αναλαμβάνουν το ρόλο να κατανοήσουν τις ανάγκες των ασθενών, να μπορούν να επικοινωνούν με τους ασθενείς και τους ιατρούς/νοσηλευτές, να ενημερώνονται για τη θεραπεία των ασθενών και να προσπαθούν να στηρίξουν τον ασθενή τόσο σε θέματα

ψυχολογίας, νοσηλευτικής φροντίδας και ιατρικής θεραπείας όσο και σε πρακτικά θέματα που άπτονται της καθημερινότητας των ασθενών. Η θεματική ενότητα «Σύλλογοι Ασθενών» αποσκοπεί στο να παρέχει βασικές γνώσεις στο θέμα της υποστήριξης των ασθενών. Στα πλαίσια αυτής της ενότητας οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μάθουν να κατανοούν τις ανάγκες των ασθενών, να αποτιμούν την ικανοποίηση των ασθενών, να διαπραγματεύονται τα συμφέροντα των ασθενών, να αποκτούν δεξιότητες χρήσιμες για την ενημέρωση και κοινωνικοποίηση των ασθενών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να:

- Κατανοούν βασικές πτυχές του τρόπου λειτουργίας του συστήματος και της πρόσβασης των ασθενών σε αυτό

- Κατανοούν βασικές έννοιες που βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με τους συλλόγους των ασθενών όπως αυτοβοήθεια, ενδυνάμωση, άτυπη φροντίδα, επιβάρυνση άτυπων φροντιστών, ανεξαρτησία και αυτονομία κ.α.

- Κατανοούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και που σχετίζονται με την υγεία τους, την ψυχολογία τους και την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο

- Κατανοούν πτυχές που σχετίζονται με την ηθική και το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των νοσηλευτικών μονάδων

- Είναι σε θέση να κατανοούν τις επιθυμίες των ασθενών και τις ανάγκες τους

- Γνωρίζουν τα δικαιώματα των ασθενών

- Γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των συλλόγων των ασθενών

- Γνωρίζουν καλές πρακτικές από τη λειτουργία προγραμμάτων από συλλόγους ασθενών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

Στα πλαίσια αυτής της ενότητας αναλύονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα :

- Σύλλογοι ασθενών με χρόνια ψυχιατρικά νοσήματα

- Σύλλογοι ασθενών με χρόνια καρδιαγγειακά, αναπνευστικά νοσήματα

- Σύλλογοι φροντιστών ασθενών

Κάθε γνωστικό αντικείμενο απαρτίζεται από επιμέρους γνωστικές ενότητες. Ειδικότερα στα πλαίσια των προαναφερόμενων γνωστικών αντικειμένων θα αναλυθούν οι ακόλουθες γνωστικές ενότητες :

1. Σύλλογοι ασθενών με ψυχιατρικά νοσήματα

1.1. Ιστορική αναδρομή των δομών υποστήριξης των ασθενών. Ιστορική αναδρομή στα κινήματα Αυτοβοήθειας και Συνηγορίας

1.2. Σύλλογοι ασθενών με χρόνια ψυχιατρικά νοσήματα, με διαδεδομένα χρόνια νοσήματα και με σπάνια νοσήματα

1.3. Παρουσίαση καλών πρακτικών στο εξωτερικό

1.4. Καλές πρακτικές των συλλόγων στην Ελλάδα

2. Σύλλογοι ασθενών με χρόνια καρδιαγγειακά, αναπνευστικά νοσήματα

2.1. Ιστορική εξέλιξη των συλλόγων αυτοβοήθειας στην Ελλάδα

2.2. Κατηγοριοποίηση Συλλόγων Ασθενών – Χαρτογράφηση των Συλλόγων

2.3. Παρουσίαση καλών πρακτικών στο εξωτερικό

2.4. Καλές πρακτικές των συλλόγων στην Ελλάδα

3. Σύλλογοι φροντιστών ασθενών

3.1. Εννοιολογική οριοθέτηση της έννοιας της υποστήριξης των ασθενών. Ανάλυση των εννοιών αυτοβοήθεια και συνηγορία

3.2. Ηθική και υποστήριξη ασθενών

3.3. Δικαιώματα ασθενών και νομική υποστήριξη

3.4. Αποτίμηση της ικανοποίησης των ασθενών και θεωρίες παρακίνησης

3.5. Ψυχολογική υποστήριξη ασθενών

3.6. Διαχείριση προσδοκιών και συμπεριφορών. Κατανόηση του τρόπου λήψης των αποφάσεων σε σχέση με τη νοσηλεία

3.7. Ο ρόλος των άτυπων φροντιστών

3.8. Πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και υποστήριξη ασθενών

3.9. Τρόποι διαχείρισης κρίσεων

3.10. Απόκτηση δεξιοτήτων (συνέντευξη με ασθενή και ιατρό, επικοινωνία κ.α)

3.11. Παρουσίαση καλών πρακτικών στο εξωτερικό

3.12. Καλές πρακτικές των συλλόγων στην Ελλάδα

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

Main Menu