ΓΧΝ63: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ 63

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής Θ.Ε.:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εξοικειωθεί ο αναγνώστης με οικονομικές έννοιες που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος υγείας, να κατανοήσει πως λαμβάνονται οι αποφάσεις για την ποσότητα των παραγόμενων υπηρεσιών υγείας, πως καθορίζονται οι τιμές των υπηρεσιών υγείας, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά τη ζήτηση και την προσφορά υπηρεσιών υγείας. Μεταξύ άλλων η εν λόγω θεματική ενότητα αποσκοπεί στο να εξηγήσει στο σπουδαστή γιατί το κράτος παρεμβαίνει στο χώρο της υγείας, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του αγαθού υγεία, ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες των δαπανών για την υγεία, πως χρηματοδοτούνται οι υπηρεσίες υγείας, ποιες είναι οι επιπτώσεις των δαπανών υγείας στην οικονομία, ποια είναι η δομή του συστήματος υγείας, πόσο αποτελεσματικά κατανέμονται και αξιοποιούνται οι πόροι του συστήματος υγείας και ποια είναι η σχέση αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης στο χώρο της υγείας. Έχοντας ολοκληρώσει τη μελέτη του μαθήματος των οικονομικών της υγείας θα είστε σε θέση να

γνωρίζετε και να σκέφτεστε με οικονομικό τρόπο πως λειτουργεί ο χώρος των υπηρεσιών υγείας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

- Τι είναι υγεία και τι υπηρεσίες υγείας

- Τους λόγους της παρέμβασης του κράτους στο χώρο της υγείας

- Τι είναι το φαινόμενο του ηθικού κινδύνου και της προκλητής ζήτησης

- Πως προσδιορίζεται η ζήτηση και η προσφορά υπηρεσιών υγείας

- Πως προσδιορίζονται οι τιμές των υπηρεσιών υγείας

- Ποια είναι η δομή του συστήματος υγείας

- Πως χρηματοδοτείται το σύστημα υγείας

- Πως συνδέεται η αποτελεσματικότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη

- Ποιες είναι οι επιπτώσεις των δαπανών για την υγεία στην οικονομία

- Πως επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα των νοσοκομείων

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

Στα πλαίσια αυτής της ενότητας αναλύονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα :

- Άμεσο και Έμμεσο κόστος υγείας

- Ασφαλιστικές δαπάνες υγείας

- Σχέση δαπανών με την παροχή υπηρεσιών υγείας

Κάθε γνωστικό αντικείμενο απαρτίζεται από επιμέρους γνωστικές ενότητες. Ειδικότερα στα πλαίσια των προαναφερόμενων γνωστικών αντικειμένων θα αναλυθούν οι ακόλουθες γνωστικές ενότητες :

1. Άμεσο και Έμμεσο κόστος υγείας

1.1. Τι είναι υγεία και υπηρεσίες υγείας

1.2. Οι λόγοι της κρατικής παρέμβασης στο χώρο της υγείας

1.3. Δομή του συστήματος υγείας

2. Ασφαλιστικές δαπάνες υγείας

2.1. Δαπάνες για την υγεία και επιπτώσεις στην οικονομία

2.2. Τρόπος χρηματοδότησης του συστήματος υγείας και επιπτώσεις στην οικονομία

2.3. Ανισότητες στο χώρο της υγείας

2.4. Ζήτηση υπηρεσιών υγείας

2.5. Προσφορά υπηρεσιών υγείας

2.6. Καθορισμός των τιμών των υπηρεσιών υγείας και ο ρόλος του κράτους

3. Σχέση δαπανών με την παροχή υπηρεσιών υγείας

3.1. Ο ρόλος και η δομή της πρωτοβάθμιας περίθαλψης

3.2. Τρόπος χρηματοδότησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης

3.3. Η δομή της δευτεροβάθμιας περίθαλψης και ο ρόλος του νοσοκομείου

3.4. Το νοσοκομείο ως παραγωγός υπηρεσιών υγείας

3.5. Αποτελεσματικότητα των νοσοκομείων

3.6. Τρόποι χρηματοδότησης και αποζημίωσης των νοσοκομείων

3.7. Αξιολόγηση προγραμμάτων υγείας

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

Main Menu