Κοινό ΠΜΣ "Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική" (ΤΛΧΒ) έτος εισαγωγής από το 2017

Σκοπός - Περιγραφή

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά ενός ευρύτατου θεωρητικού και πρακτικού οπλοστασίου τραπεζικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών γνώσεων, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος. Η επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έχει σχεδιαστεί για διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες τραπεζικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό θα είναι στελέχη, που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Για το σκοπό της προσφοράς διεθνώς του ανωτέρου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, τα δύο Πανεπιστήμια και συγκεκριμένα η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ και η Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο γνωστικό αντικείμενο των οποίων εμπίπτει το προσφερόμενο ΠΜΣ, δεσμεύονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τα μέσα που διαθέτουν σε φοιτητές, διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή.

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: 2 ακαδημαϊκά έτη

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠMΣ είναι η ελληνική ή/και η αγγλική γλώσσα

 

Ίδρυση

ο πρόγραμμα «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» ξεκίνησε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, ως Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας (UNic). Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 λειτουργεί το αναμορφωμένο Διαπανεπιστημικό (Διιδρυματικό) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Προσφερόμενες θέσεις: 500

Γίνονται δεκτοί:

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδας ή της Κύπρου ή ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι απαραίτητη, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

 

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

 

Διάρθρωση / ΘΕ

 

1ο έτος σπουδών 

ΤΛΧ51Β Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών (Y, 20 ECTS)

ΤΛΧ53 Λογιστική Ι  (Y, 20)

ΤΛΧ52Β Χρηματοοικονομική  (Y, 20)

2ο έτος σπουδών

ΤΛΧ54 Λογιστική ΙΙ  (Y, 20)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Y, 40)

 

Οδηγίες δήλωσης ΘΕ

Μπορείτε να επιλέγετε από μία έως τρεις ΘΕ το έτος.

Οι ΘΕ πρέπει να επιλεγούν με την εξής σειρά: ΤΛΧ51Β, ΤΛΧ53, ΤΛΧ52Β, ΤΛΧ54 και τέλος τη διπλωματική εργασία.

Στο α’ έτος σπουδών, αν επιλέξετε μία ΘΕ αυτή πρέπει να είναι η ΤΛΧ51Β. Αν επιλέξετε δύο ΘΕ πρέπει να επιλέξετε τις ΘΕ ΤΛΧ51Β και ΤΛΧ53 ενώ επιθυμείτε να εγγραφείτε και σε τρίτη ΘΕ πρέπει να επιλέξετε και την ΤΛΧ52Β.

Στο β’ έτος σπουδών μπορείτε να επιλέξετε την ΤΛΧ54 παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, υπό την προϋπόθεση η εξέταση/παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας να πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων Θ.Ε., καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι για την ολοκλήρωση του προγράμματος σε δύο ακαδημαϊκά έτη θα πρέπει στο α’ έτος να επιλέξετε τρεις ΘΕ και στο β’ έτος την τελευταία ΘΕ παράλληλα με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Ευαγγελία Κωνσταντίνου
Τηλ.: 2610 367315 - fax: 2610 367110
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τηλ.: 0035722841974 ή 22841659
email: mbaf@unic.ac.cy
Επιπλέον πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.mbaf.hou-unic.eu

Main Menu