ΜΒΑ50 Οικονομική για Διοικητικά Στελέχη (Economics for Managers)

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. (έτος εισαγωγής από το 2018-19):

  • Αγορές, Στρατηγικές των Επιχειρήσεων και Πολιτική Ανταγωνισμού (Markets, Business Strategies, and Competition Policy)
  • Διεθνές Εμπόριο, Αμεσες Ξένες Επενδύσεις και Οικονομική Ολοκλήρωση (International Trade, Foreign Direct Investment, and Economic Integration)
  • Μακροοικονομική και Διεθνής Χρηματοοικονομική (Macro economics and International Finance)

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

Η ΘΕ είναι οργανωμένη στη βάση τριών θεματικών υποενοτήτων: Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον, Οικονομική των Επιχειρήσεων και Οικονομικά των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων:
Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον 
Σκοπός αυτής της υποενότητας είναι να εφοδιάσει τους  φοιτητές με τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να κατανοήσουν τη διεθνή οικονομία και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες που επηρεάζουν τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η ενδελεχής κατανόηση των διεθνών οικονομικών θα διευκολύνει τα στελέχη επιχειρήσεων στην λήψη των ορθών αποφάσεων σχετικά με την επιχείρησή τους, (π.χ. κίνδυνοι που δημιουργούνται από τις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή από δασμολογικά μέτρα) καθώς και με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η θεματική ενότητα θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:
- Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου (μοντέλο Ricardο, μοντέλο Hecksher-Ohlin, διεθνείς κινήσεις συντελεστών παραγωγής), 
- Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου (όργανα εμπορικής πολιτικής, στρατηγικές πολιτικής εμπορίου σε Αναπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες χώρες), 
- Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Μακροοικονομική της Ανοιχτής Οικονομίας    
- Διεθνής Μακροοικονομική πολιτική (το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα, Άριστες Νομισματικές Περιοχές, Παγκόσμιες Αγορές Κεφαλαίων).

Οικονομική των Επιχειρήσεων 
Αυτή η υποενότητα, έχει ως σκοπό να δείξει πώς η οικονομική θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί στην άσκηση οικονομικής πολιτικής ή/και σε επιχειρηματικές καταστάσεις και να εξοικειώσει τους σπουδαστές με την πιο πρόσφατη οικονομική βιβλιογραφία σχετικά με τη λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:
- Καταλάβουν πώς τα οικονομικά μπορούν να εφαρμοστούν στην ανάλυση της πολιτικής των επιχειρήσεων.
- Καταλάβουν και να αξιολογήσουν το ρόλο των οικονομικών εννοιών στη βελτίωση της λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων.
- Αξιολογούν τα αποτελέσματα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην επιχείρηση και πώς οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στις μακροοικονομικές τάσεις.
- Κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάλυσης και των αρχών της χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων.

Οικονομικά των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων 
Αυτή η υποενότητα μελετά το επιχειρησιακό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλύει πώς λειτουργούν οι θεσμοί  μέσα σε αυτό. Επίσης λαμβάνει υπόψη τις ραγδαίες πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και τις επιπτώσεις που έχουν στο επιχειρησιακό περιβάλλον της ΕΕ. Εξωτερικές επιρροές όπως οι σχέσεις εμπορικών συναλλαγών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις εξετάζονται επίσης στο πλαίσιο της ενότητας αυτής. Οι φοιτητές εφοδιάζονται με τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάλυση του μεταβαλλόμενου Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις», οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Περιγράψουν τις κινητήριες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης, 
- Προσδιορίσουν τα κύρια θέματα της ΕΕ.
- Κατανοήσουν  τις βασικότερες πολιτικές της ΕΕ.
- Αξιολογήσουν τους καθοριστικούς παράγοντες  και τις συνέπειες  των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην ΕΕ.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων», οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Αναγνωρίζουν πώς το επιχειρηματικό περιβάλλον (τεχνολογία, ανταγωνισμός, ρύθμιση εισόδου / εξόδου των αγορών) επηρεάζει την στρατηγική επιλογή μιας επιχείρησης.
- Αντιλαμβάνονται διαφορετικά αναλυτικά πλαίσια και θεωρίες για να συγκρίνουν διαφορετικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα.
- Εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις τους για να προσδιορίσουν την βέλτιστη τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης
- Αξιολογήσουν πώς η στρατηγική και το επιχειρηματικό περιβάλλον οδηγούν στην επιλογή του οργανωτικού σχεδιασμού.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον», οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Κατανοούν τις βασικές έννοιες και αναλυτικά εργαλεία της διεθνούς οικονομίας
- Αναγνωρίζουν τους βασικούς παράγοντες που στρέφουν τις επιχειρήσεις στο διεθνές εμπόριο
- Εφαρμόσουν αναλυτικά πλαίσια και θεωρίες προκειμένου να προσδιορίσουν τα οφέλη και τις ζημιές για τις χώρες που συμμετέχουν στη διεθνή κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής
- Προσδιορίσουν το ρόλο του ισοζυγίου πληρωμών και των επιμέρους στοιχείων του
- Κατανοήσουν τη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων συναλλαγματικών ισοτιμιών
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις», οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Περιγράψουν τις κινητήριες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης
- Προσδιορίσουν τα κύρια θέματα της ΕΕ
- Κατανοήσουν τις βασικότερες πολιτικές της ΕΕ
- Αξιολογήσουν τους καθοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην ΕΕ.

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu