ΜΒΑ51 Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική (Financial Management & Accounting)

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. (έτος εισαγωγής από 2018-19):

  • Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων (Accounting for Managers)
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Corporate Finance)
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων (Financial Analysis & Business Valuation)

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Η ΘΕ είναι οργανωμένη στη βάση τεσσάρων θεματικών υποενοτήτων: Χρηματοκοινομική, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Εταιρική Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Χρηματοοικονομική Λογιστική
Αυτή η θεματική υποενότητα στοχεύει να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν την κατανόηση των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι με τα εργαλεία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (ημερολόγιο, γενικό καθολικό και ισοζύγια), θα κατανοούν το διπλογραφικό σύστημα καταχώρησης μέσω ορθής απεικόνισης συναλλαγών σε ημερολογιακές  καταχωρίσεις, εγγραφών προσαρμογής και εγγραφών κλεισίματος βιβλίων και θα είναι ικανοί να προετοιμάζουν και να παρουσιάζουν τις βασικές λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων (ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης)

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Η ανάλυση λογιστικών καταστάσεων αποβλέπει στην αξιολόγηση της παρούσας χρηματοοικονομικής θέσης μίας επιχείρησης με τη χρησιμοποίηση δεικτών και πινάκων κίνησης κεφαλαίων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιχειρήσεων πρέπει να αναλύονται στο φως της θεωρίας του χρηματοοικονομικού κύκλου ζωής της επιχείρησης και να σχετίζονται με την οικονομία και τον κλάδο στον οποίο η επιχείρηση λειτουργεί. Με την ολοκλήρωση της υποενότητας αυτής οι 
φοιτητές θα είναι σε θέση να συγκρίνουν τα διαστρωματικά και χρονολογικά οικονομικά στοιχεία, θα είναι ικανοί να αξιολογούν τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τις επιδόσεις και τις ταμιακές ροές των επιχειρήσεων με βάση τις λογιστικές τους καταστάσεις, και να εισηγούνται εναλλακτικές σειρές ενεργειών για διόρθωση λειτουργικών και χρηματοοικονομικών προβλημάτων.

Εταιρική Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Μετά την εισαγωγή στην Εταιρική Χρηματοοικονομική Διοίκηση η ενότητα εξετάζει τη διαχρονική αξία του χρήματος, την αξιολόγηση πάγιων επενδύσεων και το κόστος κεφαλαίου. Στην εισαγωγή της Εταιρικής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης εξετάζεται η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων ως αντικειμενικού σκοπού της επιχείρησης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι λειτουργίες της Εταιρικής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, δηλαδή οι αποφάσεις επενδύσεων και οι αποφάσεις χρηματοδοτήσεων. Με την ολοκλήρωση της υποενότητας αυτής, οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοούν το ρόλο του Χρηματοοικονομικού Διευθυντή και τις κύριες σχέσεις του με τους αντικειμενικούς σκοπούς μίας επιχείρησης, να αξιολογούν επενδύσεις με διάφορες μεθόδους, να αναλύουν τις κύριες πηγές ξένων κεφαλαίων, να προσδιορίζουν τους παράγοντες που καθορίζουν την πολιτική μερισμάτων και να υπολογίζουν το κόστος κεφαλαίου μίας επιχείρησης.

Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Αντικειμενικός σκοπός της υποενότητας αυτής είναι η παρουσίαση και εξέταση των κυριότερων εννοιών που σχετίζονται με μεθόδους ανάλυσης και αξιολόγησης επενδύσεων και σύγχρονης διαχείρισης των χαρτοφυλακίων. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα  κυριότερα προϊόντα της αγοράς χρήματος και κεφαλαίου καθώς και οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για την αποτίμησή τους. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι κυριότερες θεωρίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο χώρο της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, και οι οποίες έχουν σαν κύριο σκοπό να περιγράψουν τη σχέση μεταξύ προσδοκώμενης απόδοσης και κινδύνου των επιμέρους επενδύσεων. Τέλος αναλύεται η διαδικασία παρακολούθησης, επαναπροσδιορισμού και αξιολόγησης ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Με την ολοκλήρωση αυτού του μέρους, οι φοιτητές θα γνωρίζουν μία μεγάλη κατηγορία χρεογράφων που διαπραγματεύονται στις αγορές μετοχών, χρεογράφων σταθερής απόδοσης και παραγώγων, θα χρησιμοποιούν θεωρίες τιμολόγησης χρεογράφων και τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου και θα γνωρίζουν τις κύριες μεθόδους αποτίμησης επιχειρήσεων.

Mαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Χρηματοοικονομική Λογιστική» οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Εξοικειωθούν με το πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
- Κατανοούν το διπλογραφικό σύστημα καταχώρησης μέσω ορθής απεικόνισης συναλλαγών σε ημερολογιακές καταχωρίσεις, εγγραφών προσαρμογής και εγγραφών κλεισίματος βιβλίων.
- Προετοιμάζουν και να παρουσιάζουν τις λογιστικές καταστάσεις επιχειρήσεων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Αξιολογούν τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τις επιδόσεις και τις ταμιακές ροές επιχειρήσεων με βάση τις λογιστικές τους καταστάσεις
- Εισηγούνται εναλλακτικές σειρές ενεργειών για διόρθωση λειτουργικών και χρηματοοικονομικών προβλημάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Εταιρική Χρηματοοικονομική Διοίκηση» οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Κατανοούν το ρόλο του Χρηματοοικονομικού Διευθυντή και τις κύριες σχέσεις του με τους αντικειμενικούς σκοπούς μίας επιχείρησης
- Κατανοούν τη διαχρονική αξία χρήματος και να χρησιμοποιούν βασικές έννοιές της
- Αξιολογούν επενδύσεις με διάφορες μεθόδους
- Αναλύουν τις κύριες πηγές ξένων κεφαλαίων
- Προσδιορίζουν τους παράγοντες που καθορίζουν την πολιτική μερισμάτων
- Υπολογίζουν και χρησιμοποιούν το κόστος κεφαλαίου μίας επιχείρησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Γνωρίζουν μία μεγάλη κατηγορία χρεογράφων που διαπραγματεύονται στις αγορές μετοχών, χρεογράφων σταθερής απόδοσης και παραγώγων
- Χρησιμοποιούν θεωρίες τιμολόγησης χρεογράφων και τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου
- Γνωρίζουν τις κύριες μεθόδους αποτίμησης επιχειρήσεων

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu