ΜΒΑ60 Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοικητικά Στελέχη (Advanced Quantitative Methods for Managers)

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

  • ΠροχωρημένηΠοσοτικήΑνάλυση (Advanced Quantitative Analysis)
  • Οικονομικά και Επιχειρηματικά Υποδείγματα (Economic and Business Modelling)
  • Λήψη Αποφάσεων (Decision Making)

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

Η ΘΕ είναι οργανωμένη στη βάση τριών θεματικών υποενοτήτων: Προχωρημένη Ποσοτική Ανάλυση, Ανάπτυξη Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποδειγμάτων και Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων.

Προχωρημένη Ποσοτική Ανάλυση
Αντικείμενο της πρώτης υποενότητας είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ανάλυσης δεδομένων και πως εφαρμόζονται σε επιχειρηματικά προβλήματα. Θα βοηθήσει τους φοιτητές που έχουν περιορισμένες γνώσεις στα μαθηματικά να κατανοήσουν πως εφαρμόζονται οι στατιστικές τεχνικές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφική στατιστική, τις πιθανότητες, την εκτιμητική, τον έλεγχο υποθέσεων και την ανάλυση παλινδρόμησης με πραγματικές εφαρμογές στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ανάπτυξη Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποδειγμάτων
Η δεύτερη υπό-ενότητα παρουσιάζει τους τρόπους διερεύνησης της σχέσης μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών που εμπλέκονται σε ένα επιχειρηματικό πρόβλημα. Βοηθά τους σπουδαστές να καταλάβουν πως ένα υπόδειγμα μπορεί να περιγράψει τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών, πως εξειδικεύεται, πως εκτιμάται και τελικά πως ελέγχεται με κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία προκειμένου να διαπιστωθεί πόσο πιστά περιγράφει τη σχέση των μεταβλητών. Τα υποδείγματα αυτά, που επίσης ονομάζονται οικονομετρικά υποδείγματα, έχουν μεγάλη εφαρμογή στην περιγραφή των σχέσεων μεταξύ των μακρο-οικονομικών μεγεθών. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολλά επιχειρηματικά προβλήματα που η λύση τους βασίζεται στη χρήση υποδειγμάτων που περιγράφουν τη σχέση μεταξύ των επιχειρηματικών μεγεθών. Η σχέση αυτή μπορεί να είναι γραμμική ή μή-γραμμική.

Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων
Η τρίτη υπό-ενότητα περιγράφει τις μεθόδους που τα διευθυντικά στελέχη χρησιμοποιούν στις περισσότερες περιπτώσεις λήψης αποφάσεων. Οι επιχειρηματικές αποφάσεις λαμβάνονται είτε κάτω από συνθήκες που πλησιάζουν τη βεβαιότητα και ως εκ τούτου το αποτέλεσμα είναι περίπου γνωστό, ή κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας όπου το αποτέλεσμα είναι άγνωστο και μόνο εναλλακτικές τιμές του αποτελέσματος μπορούν να εκτιμηθούν. Στις περισσότερες περιπτώσεις επικρατεί η αβεβαιότητα με αποτέλεσμα τα στελέχη να πρέπει να επιλέξουν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εναλλακτικών αποφάσεων. Αυτή η υποενότητα εξηγεί πως τα κριτήρια, στα οποία βασίζεται η λήψη μιας επιχειρηματικής απόφασης, ορίζονται και εξειδικεύονται.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 
Με την επιτυχή συμπλήρωση της υποενότητας «Προχωρημένη Ποσοτική Ανάλυση»  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Καταλάβουν τις βασικές έννοιες των τρόπων μέτρησης σε κατάλληλη κλίμακα των πληροφοριών που συναντώνται σε επιχειρηματικά προβλήματα και των μεθόδων διαχείρισης αυτών των αριθμητικών (ποσοτικών) πληροφοριών
- Εκτελούν αναλύσεις των δεδομένων με τη βοήθεια των υπολογιστών και των σχετικών προγραμμάτων (MS Excel ή στατιστικά προγράμματα)
- Προβαίνουν σε  εκτεταμένες αναλύσεις αριθμητικών δεδομένων στα πλαίσια των γραπτών εργασιών και της διπλωματικής εργασίας
- Εμπεδώσουν τις βασικές έννοιες των μεθόδων ανάλυσης και να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις προχωρημένες μεθόδους των επομένων υποενοτήτων.

Με την επιτυχή συμπλήρωση της υποενότητας «Ανάπτυξη Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποδειγμάτων» οι φοιτητές θα είναι σε θέση να,
- Καταλάβουν πως ένα υπόδειγμα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σχέση μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών στα πλαίσια της οικονομικής θεωρίας, πως εξειδικεύεται, και πως οι μεταβλητές διακρίνονται σε εξαρτημένες  και ανεξάρτητες  
- Εφαρμόζουν τις ανάλογες στατιστικές μεθόδους (είτε απλές ή πιο προχωρημένες) προκειμένου να εκτιμήσουν τις παραμέτρους του υποδείγματος
- Κατανοούν και αναλύουν τις εκτυπώσεις των στατιστικών προγραμμάτων και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα
- Γνωρίζουν πως σε ένα υπόδειγμα, που περιγράφει σχέσεις μεταξύ ποσοτικών μεταβλητών, μπορούν να ενσωματώσουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά με τη χρήση των ψευδομεταβλητών
- Καταλάβουν πως μπορεί να εξειδικευτεί ένα σύνθετο υπόδειγμα με περισσότερες από μία εξισώσεις και να εκτιμηθεί ταυτόχρονα
- Χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα που εκτιμήθηκε για να κάνουν προβλέψεις
- Αξιολογήσουν την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος.

Με την επιτυχή συμπλήρωση της υποενότητας «Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων» οι φοιτητές θα είναι σε θέση να,
- Περιγράψουν τις βασικές αρχές των αποφάσεων σε συνθήκες βεβαιότητας και αβεβαιότητας
- Εξηγήσουν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των αποφάσεων που βασίζονται στη χρησιμότητα και εκείνων των αποφάσεων που βασίζονται στην ιεράρχηση των προτιμήσεων
- Εφαρμόζουν τις μεθόδους λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια και να καταλάβουν πως σταθμίζονται τα επιμέρους κριτήρια
- Κατασκευάζουν έναν πίνακα οικονομικών (χρηματικών) αποτελεσμάτων και έναν κόστος - ωφέλειας πίνακα
- Εφαρμόζουν το κριτήριο της αναμενόμενης αξίας σε ένα πρόβλημα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων
- Υπολογίζουν το κόστος της αβεβαιότητας και την αξία της τέλειας πληροφόρησης
- Κατασκευάζουν ένα δένδρο αποφάσεων και πως μπορεί να βοηθήσει σε ένα πρόβλημα λήψης μιας επιχειρηματικής απόφασης σε συνθήκες αβεβαιότητας.

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu