ΜΒΑ61 Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (Management of People & Organisations)

 

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 ECTS

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. (έτος εισαγωγής από 2018-19):

  • Διοικητική Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού (Management and Human Resource Management)
  • Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management)
  • Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management)

 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Η ΘΕ είναι οργανωμένη στη βάση τεσσάρων θεματικών υποενοτήτων: Μάνατζμεντ, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκηση Marketing και Στρατηγική Διοίκηση.

Διοίκηση
Ο στόχος αυτής της υποενότητας είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη φύση των πολύπλοκων οργανισμών και τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης. Δείχνει τη σχέση μεταξύ των εννοιών της διοίκησης, της οργανωτικής συμπεριφοράς και τις λειτουργίες των επιχειρήσεων και παρέχει στους φοιτητές τις έννοιες και τις τεχνικές που χρειάζονται σήμερα ως διευθυντές σε διάφορους οργανισμούς. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν μια γενική εικόνα της διαχείρισης, τη φύση και το σκοπό του προγραμματισμού στους οργανισμούς, την οργάνωση ανθρωπίνων πόρων, τη διεύθυνση και κινητοποίηση των εργαζομένων και τον ρόλο του ελέγχου στη διαδικασία διαχείρισης.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ο στόχος αυτής της υποενότητας είναι να παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπων μέσα σε ένα οργανωτικό πλαίσιο στα πλαίσια της οργανωτικής αποτελεσματικότητας. Η ενότητα προσδιορίζει τους παράγοντες και τις δυνάμεις με τις οποίες τα διευθυντικά στελέχη έρχονται αντιμέτωποι τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του οργανισμού και βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν τη φύση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν μια επισκόπηση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε οργανισμούς, της στελέχωσης και οργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού, της απόδοσης, της κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης, τις πρακτικές αποζημίωσης και το ρόλο των συνδικάτων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Διοίκηση Marketing
Ο στόχος αυτής της υποενότητας είναι να καταρτίσει τους φοιτητές με τη θεωρητική κατανόηση και πρακτικές δεξιότητες για την ανάλυση και τη διαχείριση των αγορών, προκειμένου να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Δείχνει πώς οι εταιρείες δημιουργούν αξία για τους πελάτες τους και οικοδομούν ισχυρές σχέσεις με αυτούς, προκειμένου να λάβουν και αυτές αξία με τη σειρά τους. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν μια γενική επισκόπηση του μάρκετινγκ στη νέα οικονομία, την ανάλυση εταιρειών σε επίπεδο μακροοικονομικό και αγοράς, την ανάπτυξη, τοποθέτηση και διαχείριση προσφορών, τη διαχείριση των καναλιών μάρκετινγκ, στρατηγικές τιμολόγησης, διαφήμιση και τη διαχείριση των πωλήσεων.

Στρατηγική Διοίκηση
Ο στόχος αυτής της υποενότητας είναι να ενσωματωθούν γνώσεις από τις προηγούμενες θεματικές υποενότητες και να τονιστεί ο στρατηγικός και συντονιστικός ρόλος των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι σημαντικός δεδομένου ότι αφορά την εκδήλωση των πολιτικών και στρατηγικών για το σύνολο του οργανισμού. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αξιολογούν τις δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές, καθώς και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που σχετίζονται με επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Επιπλέον, κατανοούν τις εσωτερικές συγκρούσεις μιας οργάνωσης και τις εξωτερικές πιέσεις σε δυναμικά περιβάλλοντα. Οι φοιτητές διδάσκονται πώς να αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων σε διαφορετικές οργανωτικές δομές. Άλλα θέματα που καλύπτονται επίσης είναι οι στρατηγικές επιλογές, η αλλαγή, οι διεθνείς στρατηγικές και η θεωρία συστημάτων.

Mαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Μάνατζμεντ», οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Κατανοήσουν την εξέλιξη της σκέψης της διοίκησης
- Αναλύουν τον παγκόσμιο χαρακτήρα του περιβάλλοντος της διοίκησης
- Αναγνωρίζουν τη σημασία της επιχειρηματικής ηθικής και κοινωνικής ευθύνης
- Κατανοούν τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης (σχεδιασμός, οργάνωση, στελέχωση, ηγεσία, έλεγχος) και την εφαρμογή σχετικών εργαλείων και τεχνικών
- Αναλύουν το ρόλο της ποιότητας και της αλυσίδας αξίας στις επιδόσεις των οργανισμών
- Εφαρμόζουν τεχνικές και εργαλεία σε διαφορετικά είδη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων», οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Αναλύουν και κατανοούν τη θεωρία των ανθρώπινων πόρων
- Εφαρμόζουν τεχνικές και εργαλεία για την απόκτηση και την προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού
- Κατανοούν το ρόλο της αξιολόγησης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
- Εξηγούν τη σημασία της αποζημίωσης των ανθρώπινων πόρων και την εφαρμογή των σχετικών εργαλείων και τεχνικών
- Κατανοούν την παγκόσμια διάσταση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων
- Αναγνωρίζουν τη στρατηγική πτυχή της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Διοίκηση Μάρκετινγκ», οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Παρουσιάζουν τον ορισμό και τη διαδικασία του μάρκετινγκ
- Κατανοούν την αγορά, τους πελάτες, τη συμπεριφορά τους και τις ανάγκες τους
- Σχεδιάζουν μια πελατοκεντρική στρατηγική μάρκετινγκ και κατανοούν το μείγμα μάρκετινγκ
- Εξηγούν το ρόλο του μάρκετινγκ για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
- Κατανοούν το ρόλο της ηθικής και κοινωνικής ευθύνης στην παγκόσμια αγορά
- Εφαρμόζουν σχετικά εργαλεία και τεχνικές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Στρατηγική Διοίκηση», οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Κατανοούν το τι είναι στρατηγική και ποια η σημασία της
- Αναλύουν τη διαδικασία χάραξης και εκτέλεσης στρατηγικών
- Εφαρμόζουν έννοιες και αναλυτικά εργαλεία για την αξιολόγηση της κατάστασης μιας επιχείρησης
- Κατανοούν τις ηθικά και κοινωνικά υπεύθυνες διαστάσεις των στρατηγικών της εταιρείας
- Εφαρμόζουν πρακτικές για την επιτυχή εκτέλεση της επιλεγμένης στρατηγικής.

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu