Η διάρθρωση για φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2012

1ο έτος σπουδών

ΜΒΑ50 Οικονομική για Διοικητικά Στελέχη (Economics for Managers)
ΜΒΑ51 Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική (Financial Management & Accounting)

2ο έτος σπουδών

ΜΒΑ60 Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοικητικά Στελέχη (Advanced Quantitative Methods for Managers)
ΜΒΑ61 Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (Management of People & Organisations)

3ο έτος σπουδών 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (24 ECTS)

 

Κατά το πρώτο (α') έτος σπουδών συνιστάται, εάν διαθέτετε τον απαιτούμενο χρόνο, να επιλέξετε και τις δύο ΘΕ ΜΒΑ 50 και ΜΒΑ 51 του πρώτου (α') έτους. Εάν δεν διαθέτετε τον απαιτούμενο χρόνο, συνιστάται να επιλέξετε πρώτα τη ΘΕ ΜΒΑ 50. Προκειμένου να επιλέξετε μία ΘΕ του δευτέρου έτους πρέπει πρώτα να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (οποιαδήποτε) ΘΕ του πρώτου έτους.
Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. Για παράδειγμα, αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μία ΘΕ από το πρώτο έτος και θέλει να επιλέξει για το επόμενο έτος δύο ΘΕ, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει τη δεύτερη ΘΕ του πρώτου έτους και μία από το επόμενο έτος κ.ο.κ. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να δηλώσετε συνολικά έως δύο ΘΕ.
Δίνεται δυνατότητα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας παράλληλα με την τελευταία Θεματική Ενότητα του προγράμματος σπουδών σε φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2012. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών MBA.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Main Menu