ΔΙΤ12 Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΤ12

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θ.Ε. παρουσιάζει την πλέον σύγχρονη γνώση για το διοικείν των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση σε επιμέρους ζητήματα της ποιότητας υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό κλάδο. Σκοπός της είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με τις σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οι οποίες αποβλέπουν στη μείωση των λειτουργικών προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Έμφαση δίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικό-οικονομικού περιβάλλοντος και στον τρόπο δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, μέσω της στρατηγικής διοίκησης, του σχεδιασμού, της αξιολόγησης και της βελτίωσης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

- Γνωρίζουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

- Περιγράφουν και αναλύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στοιχεία που συνθέτουν το ξενοδοχειακό προϊόν.

- Γνωρίζουν και εφαρμόζουν βασικές διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες που διέπουν τη διοίκηση και οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο σύγχρονο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

- Αντιλαμβάνονται τον ρόλο της ηγεσίας στο περιβάλλον λειτουργίας μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης.

- Κατανοούν την έννοια και τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών καθώς και τις δυσκολίες μέτρησης της.

- Χρησιμοποιούν υποδείγματα μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών.

- Εξετάζουν με κριτική ικανότητα ειδικά θέματα και προκλήσεις στην ξενοδοχειακή διοίκηση.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

Main Menu