ΔΙΤ13 Οικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΤ13

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Η Θ.Ε. παρουσιάζει και αναλύει το θεωρητικό πλαίσιο της τουριστικής οικονομικής από τη μικροοικονομική διάσταση των θεμάτων που σχετίζονται με την τουριστική ζήτηση και την πρόβλεψή της στα πλαίσια των τουριστικών επιχειρήσεων. Σκοπός της είναι να μεταδώσει στους φοιτητές τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τις επιχειρηματικές πρακτικές στο χώρο του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, η ΘΕ ασχολείται με τους επιμέρους παράγοντες που τη διαμορφώνουν, με την παραγωγή, το κόστος και την προσφορά του τουριστικού προϊόντος, καθώς και με τις κυριότερες μορφές τουριστικών αγορών και την ισορροπία τους, μέσα στις οποίες λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

-          Γνωρίζουν την φύση της οικονομικής των επιχειρήσεων, τους στόχους της επιχείρησης και τις δυνάμεις που επηρεάζουν την τουριστική επιχείρηση.

-          Γνωρίζουν την θεωρία ζήτησης προϊόντων τουριστικής επιχείρησης, τις ελαστικότητες και να χρησιμοποιούν τα μοντέλα πρόβλεψης για να πάρουν πληροφορίες για την επιχείρηση.

-          Γνωρίζουν τους μηχανισμούς διαφοροποίησης προϊόντος στον τουρισμό.

-          Γνωρίζουν τις μορφές κόστους της επιχείρησης (έμμεσο, άμεσο, σταθερό, μεταβλητό, μέσο κόστος, οριακό κόστος).

-          Γνωρίζουν τις βασικές μορφές συνάρτησης παραγωγής της επιχείρησης και τους παραγωγικούς συντελεστές της.

-          Γνωρίζουν την συνάρτηση κόστους και την μεγιστοποίηση του κέρδους.

-          Πραγματοποιούν διαχρονική ανάλυση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας της τουριστικής επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

-          Προβαίνον σε διαχείριση πελατών μέσα από στρατηγικές τιμολόγησης και προβολής.

-          Γνωρίζουν τις υποθέσεις και τις συνθήκες λειτουργίας σε περιβάλλον μονοπωλιακού ανταγωνισμού και ολιγοπωλιακής οργάνωσης της τουριστικής επιχείρησης.

-          Γνωρίζουν τις συνθήκες δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οικονομιών σκοπού, και εμποδίων εισόδου στην αγορά.

-          Γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της κάθετης και οριζόντιας ολοκλήρωσης της επιχείρησης για αύξηση της αποτελεσματικότητας και μείωση της αβεβαιότητας, καθώς και τα μοντέλα και τα επίπεδα των στρατηγικών συμμαχιών.

-          Αναγνωρίζουν την καινοτομία και τις δυνατότητες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας.

-          Γνωρίζουν τα βασικά εργαλεία και τον ρόλο των διεθνών επιχειρηματικών σχέσεων.

-          Γνωρίζουν την έννοια και τους ορισμούς βασικών διεθνών χρηματοπιστωτικών εργαλείων.

-          Αντιλαμβάνονται έννοιες όπως η συνολική αξία της επιχείρησης, η διαχρονική αξία του χρήματος και οι τεχνικές προεξόφλησης.

-          Αντιλαμβάνονται τα πολύπλοκα κανάλια εταιρικής διακυβέρνησης, την ιεραρχία και την ροή της πληροφόρησης εντός ενός τουριστικού ομίλου.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Σύστημα Αξιολόγησης: Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε Θ.Ε. απαιτείται οι φοιτήτριες/τές να:

- Εκπονήσουν μία (1) Γραπτή Εργασία (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο βαθμός της επίδοσής στην ΓΕ προσμετράται (σε ποσοστό 20%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε.

-Ανταποκριθούν σε τρεις (3) συνολικά Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (ΕΔ) που έχουν αναρτηθεί στη πλατφόρμα εκπαίδευσης. Για να θεμελιώσουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις οι φοιτήτριες/τές πρέπει να συμμετέχουν σε τουλάχιστον 2 από τις 3 υποχρεωτικές ΕΔ μέχρι το τέλος της 12ης εβδομάδας του χρονοδιαγράμματος μελέτης και να συγκεντρώσουν βαθμολογία ≥ 5.  Η αξιολόγηση των τριών υποχρεωτικών δραστηριοτήτων προσμετράται (σε ποσοστό 20%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε..

-Να επιτύχουν στις Εξετάσεις κάθε εξαμήνου. Η βαθμολόγηση των εξετάσεων προσμετράται (σε ποσοστό 60%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε..

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις: Οι φοιτήτριες/τές αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις εφόσον έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% του βαθμού της γραπτής εργασίας και το 50% του συνολικού βαθμού που αναλογεί στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βαθμολογούνται. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι βαθμολογικά ισοβαρείς. Ο αριθμός των υποχρεωτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι τρεις (3). Ο βαθμός των υποχρεωτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προσμετράται σε ποσοστό 20% στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συγκεντρώσουν από τις υποχρεωτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από δύο (2), Μ.Ο. μεγαλύτερο από 5,0 (≥5). Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν τη μια εκ των τριών ΕΔ, πρέπει να συγκεντρώσουν στις άλλες δύο Μ.Ο. βαθμολογίας κατ’ ελάχιστον 7,5 προκειμένου ο συνολικός Μ.Ο. των τριών υποχρεωτικών δραστηριοτήτων να προκύπτει ≥5,0. Η επίδοσή τους στις εξετάσεις προσμετράται στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. εφόσον είναι ίση ή ανώτερη της βάσης.

Σχηματική απόδοση της Αξιολόγησης:

 

Γραπτή Εργασία 20% (≥5)
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που βαθμολογούνται 20% (≥5)
Γραπτές Εξετάσεις 60% (≥5)
Σύνολο 100%

 

Δικαίωμα Κατοχύρωσης Θ.Ε.

 i. Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΠΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

Σε περίπτωση που η/o φοιτήτρια/τής αποτύχει κατά τις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ή δεν παρουσιαστεί, τότε διατηρεί το δικαίωμα για τα επόμενα δύο διαδοχικά εξάμηνα να κατοχυρώσει τον βαθμό που έχει λάβει τόσο από τη Γραπτή Εργασία της Θ.Ε., όσο και από τις τρεις (3) Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, διατηρώντας τον βαθμό που έχει λάβει από τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, δύναται να επανεγγραφεί στη Θ.Ε. έχοντας μόνο την υποχρέωση των Γ.Τ.Ε..

Πιο συγκεκριμένα, η/o φοιτήτρια/της καλείται στο επόμενο κατά διαδοχική σειρά εξάμηνο να λάβει μέρος στις Γ.Τ.Ε. για δεύτερη φορά. Σε περίπτωση που δεν ανταπεξέλθει στην εν λόγω υποχρέωση, της/του παραχωρείται ακόμα μία ευκαιρία στο αμέσως επόμενο εξάμηνο. Εφόσον, δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την υποχρέωση των Γ.Τ.Ε. κατά την τρίτη ευκαιρία, είναι υποχρεωμένη/ος να εγγραφεί εκ νέου στη Θ.Ε. και να την παρακολουθήσει εξαρχής με πλήρεις υποχρεώσεις.

ii. Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΠΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

Σε περίπτωση που η/o φοιτήτρια/τής αποτύχει κατά τις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ή δεν παρουσιαστεί, τότε διατηρεί το δικαίωμα για το επόμενο διαδοχικό εξάμηνο να κατοχυρώσει τον βαθμό που έχει λάβει τόσο από τη Γραπτή Εργασία της Θ.Ε., όσο και από τις τρεις (3) Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, διατηρώντας τον βαθμό που έχει λάβει από τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, δύναται να επανεγγραφεί στη Θ.Ε. έχοντας μόνο την υποχρέωση των Γ.Τ.Ε..

Πιο συγκεκριμένα, η/o φοιτήτρια/της καλείται στο επόμενο κατά διαδοχική σειρά εξάμηνο να λάβει μέρος στις Γ.Τ.Ε. για δεύτερη φορά. Εφόσον, δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την υποχρέωση των Γ.Τ.Ε. κατά τη δεύτερη ευκαιρία, είναι υποχρεωμένη/ος να εγγραφεί εκ νέου στη Θ.Ε. και να την παρακολουθήσει εξαρχής με πλήρεις υποχρεώσεις.

Σημειώνεται ότι οι Θεματικές Ενότητες τις οποίες η/ο φοιτήτρια/τής έχει κατοχυρώσει, δεν προσμετρώνται στο σύνολο των Θ.Ε., στις οποίες εγγράφεται με πλήρεις υποχρεώσεις ανά εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ECTS, δεν ξεπερνά τα 60 ECTS.

 

Main Menu