ΔΙΤ13 Οικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΤ13

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Η Θ.Ε. παρουσιάζει και αναλύει το θεωρητικό πλαίσιο της τουριστικής οικονομικής από τη μικροοικονομική διάσταση των θεμάτων που σχετίζονται με την τουριστική ζήτηση και την πρόβλεψή της στα πλαίσια των τουριστικών επιχειρήσεων. Σκοπός της είναι να μεταδώσει στους φοιτητές τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τις επιχειρηματικές πρακτικές στο χώρο του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, η ΘΕ ασχολείται με τους επιμέρους παράγοντες που τη διαμορφώνουν, με την παραγωγή, το κόστος και την προσφορά του τουριστικού προϊόντος, καθώς και με τις κυριότερες μορφές τουριστικών αγορών και την ισορροπία τους, μέσα στις οποίες λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

-          Γνωρίζουν την φύση της οικονομικής των επιχειρήσεων, τους στόχους της επιχείρησης και τις δυνάμεις που επηρεάζουν την τουριστική επιχείρηση.

-          Γνωρίζουν την θεωρία ζήτησης προϊόντων τουριστικής επιχείρησης, τις ελαστικότητες και να χρησιμοποιούν τα μοντέλα πρόβλεψης για να πάρουν πληροφορίες για την επιχείρηση.

-          Γνωρίζουν τους μηχανισμούς διαφοροποίησης προϊόντος στον τουρισμό.

-          Γνωρίζουν τις μορφές κόστους της επιχείρησης (έμμεσο, άμεσο, σταθερό, μεταβλητό, μέσο κόστος, οριακό κόστος).

-          Γνωρίζουν τις βασικές μορφές συνάρτησης παραγωγής της επιχείρησης και τους παραγωγικούς συντελεστές της.

-          Γνωρίζουν την συνάρτηση κόστους και την μεγιστοποίηση του κέρδους.

-          Πραγματοποιούν διαχρονική ανάλυση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας της τουριστικής επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

-          Προβαίνον σε διαχείριση πελατών μέσα από στρατηγικές τιμολόγησης και προβολής.

-          Γνωρίζουν τις υποθέσεις και τις συνθήκες λειτουργίας σε περιβάλλον μονοπωλιακού ανταγωνισμού και ολιγοπωλιακής οργάνωσης της τουριστικής επιχείρησης.

-          Γνωρίζουν τις συνθήκες δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οικονομιών σκοπού, και εμποδίων εισόδου στην αγορά.

-          Γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της κάθετης και οριζόντιας ολοκλήρωσης της επιχείρησης για αύξηση της αποτελεσματικότητας και μείωση της αβεβαιότητας, καθώς και τα μοντέλα και τα επίπεδα των στρατηγικών συμμαχιών.

-          Αναγνωρίζουν την καινοτομία και τις δυνατότητες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας.

-          Γνωρίζουν τα βασικά εργαλεία και τον ρόλο των διεθνών επιχειρηματικών σχέσεων.

-          Γνωρίζουν την έννοια και τους ορισμούς βασικών διεθνών χρηματοπιστωτικών εργαλείων.

-          Αντιλαμβάνονται έννοιες όπως η συνολική αξία της επιχείρησης, η διαχρονική αξία του χρήματος και οι τεχνικές προεξόφλησης.

-          Αντιλαμβάνονται τα πολύπλοκα κανάλια εταιρικής διακυβέρνησης, την ιεραρχία και την ροή της πληροφόρησης εντός ενός τουριστικού ομίλου.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu