ΔΙΤ22 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΤ22

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με την εφαρμογή και τη διοίκηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής σε επιχειρήσεις φιλοξενίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των τεχνολογιών πληροφορικής ως ενός δυναμικού συνδέσμου για την ανάπτυξη επιχειρησιακών συνεργασιών, τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών, την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, καθώς και ως ενός κέντρου κόστους που πρέπει να διοικηθεί. Επιπλέον, η ΘΕ προάγει την κατανόηση του αντίκτυπου της τεχνολογίας στους διαφορετικούς τομείς της φιλοξενίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

-          Κατανοούν τις βασικές έννοιες και λειτουργίες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε επιχειρήσεις φιλοξενίας.

-          Γνωρίζουν τι είναι δεδομένο, τι είναι πληροφορία, πώς αποθηκεύονται δεδομένα σε επιχειρήσεις, καθώς και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων και την εξόρυξη γνώσης για επιχειρησιακούς σκοπούς διοίκησης.

-          Κατανοούν τις βασικές έννοιες και λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και τη χρήση τους σε επιχειρήσεις φιλοξενίας.

-          Κατανοούν τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων κρατήσεων και διαχείρισης πελατών και τη χρήση τους σε ξενοδοχεία.

-          Κατανοούν τις δυνατότητες και τις λειτουργίες των ξενοδοχειακών συστημάτων παραγγελιοληψίας και διαχείρισης επισιτιστικών τμημάτων σε επιχειρήσεις φιλοξενίας.

-          Κατανοούν τη φιλοσοφία και τις λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης οροφοκομίας και τη χρήση τους σε ξενοδοχεία.

-          Κατανοούν τις βασικές αρχές ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, καθώς και τις επιπτώσεις που έχουν για την επιχείρηση φιλοξενίας και για τους πελάτες της.

-          Γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες ασφάλειας πληροφοριών καθώς και των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται μία ξενοδοχειακή επιχείρηση.

-          Κατανοούν την επίδραση των κοινωνικών δικτύων στις τουριστικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις φιλοξενίας αλλά και να αξιοποιούν τους τρόπους χρήσης αυτών.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

Main Menu