ΔΙΤ63 Μάνατζμεντ και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΤ63

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε:

Η Θ.Ε. προσφέρει μια εισαγωγή στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ) και εστιάζει στους στόχους, τους σκοπούς και τις βασικές λειτουργίες της στις σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις. Έμφαση δίνεται σε ζητήματα που αφορούν την προσέλκυση, επιλογή, ανάπτυξη και αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων στο εργασιακό περιβάλλον με τον διττό στόχο της αύξησης της εργασιακής ικανοποίησης και της συνεπακόλουθης αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. Επιπλέον η Θ.Ε. εξετάζει διαφορετικές προσεγγίσεις στην επίτευξη των στόχων της ΔΑΠ και διερευνά τη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων και των μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου η λειτουργία της ΔΑΠ να προσθέσει αξία στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

-          Αναγνωρίζουν τη δυναμική της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην τουριστική βιομηχανία και την συνεισφορά τους στην απόδοση των τουριστικών επιχειρήσεων.

-          Αξιολογούν με κριτική διάθεση τις θεωρίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων όπως αυτές εφαρμόζονται στην τουριστική βιομηχανία.

-          Αναγνωρίζουν, να αναλύουν και να αξιολογούν τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στα πλαίσια του περιβάλλοντος των τουριστικών επιχειρήσεων.

-          Κατανοούν τον ρόλο της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην επιλογή, εκπαίδευση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των εργαζομένων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης.

-          Ερευνούν και να αναλύουν ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και επιχειρησιακή ηθική.

-          Κατανοούν τον ρόλο της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην προαγωγή της ευημερίας των εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις.

-          Αναγνωρίζουν σύγχρονες τάσεις που επηρεάζουν τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων στις τουριστικές επιχειρήσεις και να αξιολογούν τον αντίκτυπο τους.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu