ΔΙΤ73 Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΤ73

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Η Θ.Ε. έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τα εννοιολογικά και πρακτικά στοιχεία που συνθέτουν τις μορφές και την αγορά ειδικού-εναλλακτικού τουρισμού. Αποσαφηνίζει την εννοιολογική οριοθέτηση τους απέναντι στον μαζικό τουρισμό και τον αειφόρο τουρισμό. Επιπλέον, αναλύει την πολυσύνθετη φύση των προϊόντων ειδικού-εναλλακτικού τουρισμού και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται σε ειδικά κίνητρα, όπως αυτά διαμορφώνονται στη βάση των τάσεων ζήτησης των σύγχρονων τουριστών. Τέλος, η Θ.Ε. εξετάζει και αξιολογεί διαφορετικούς τύπους σχεδιασμού, διοίκησης και λειτουργίας αυτών των προϊόντων.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

-          Γνωρίζουν και να διακρίνουν τις σημαντικότερες ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τα διακριτά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης τους.

-          Αναλύουν την ανάδυση των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσα στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων τάσεων τουριστικής κατανάλωσης.

-          Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά, τα κίνητρα και τις ανάγκες των τουριστών που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

-          Αξιολογούν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

-          Επιδεικνύουν κατανόηση της αυξανόμενης σημαντικότητας των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο.

-          Κατανοούν την επιχειρηματική διάσταση της ανάπτυξης των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού.

-          Αναλύουν την πολυπλοκότητα της προσφοράς και κατανάλωσης εμπειριών ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε σχέση με τα εμπλεκόμενα μέρη.

-          Γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την άσκηση και ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu