ΔΙΤ72 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΤ72

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε:

Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας σε κάθε βιομηχανία. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθές στα πλαίσια της δυναμικής και ευμετάβλητης τουριστικής βιομηχανίας. Η συγκεκριμένη Θ.Ε. προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μια κριτική και εις βάθος κατανόηση της φύσης της επιχείρησης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομικής δραστηριότητας στον τουρισμό. Εξετάζει με κριτική προσέγγιση μια πλειάδα σχετικών ζητημάτων, όπως η ανάληψη ρίσκου, η χρηματοοικονομική διοίκηση, η ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών και η εμπορευσιμότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στη γέννηση νέων καινοτόμων στρατηγικών, πρωτοβουλιών και ιδεών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

-          Κατανοούν τον ρόλο και την σημασία της καινοτομίας στον τουρισμό.

-          Αναπτύσσουν τις αρχές και τη φιλοσοφία της επιχειρηματικότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις.

-          Προσδιορίζουν μεθοδολογίες έξυπνης εξειδίκευσης στο μικροπεριβάλλον τουριστικών επιχειρήσεων.

-          Αναπτύσσουν πολιτικές έξυπνης εξειδίκευσης στο μακροπεριβάλλον τουριστικών προορισμών και στο ευρύτερο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης.

-          Εξηγούν την αλληλεξάρτηση μεταξύ της καινοτομίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τουρισμό.

-          Αξιοποιούν τη διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία balanced scorecard.

-          Να κατανοούν τα βασικά βήματα ανάπτυξης μιας καινοτομικής και επιχειρηματικής διαδικασίας στον τουρισμό.

-          Προσδιορίζουν τη διαδικασία γέννηση μιας καινοτόμου ιδέας καθώς και τις μεθόδους εντοπισμού και αξιολόγησης νέων επιχειρησιακών ιδεών στον τουρισμό.

-          Να γνωρίζουν τα οφέλη αλλά και τα εμπόδια ανάπτυξης και διάχυσης της καινοτομίας στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

-          Να αναπτύσσουν και να αξιολογούν καινοτομικές επιχειρηματικές ιδέες για τουριστικές επιχειρήσεις.

-          Αναλύουν τη διαδικασία ανάπτυξης νέων τουριστικών προϊόντων.

-          Αναπτύσσουν επιχειρηματικά σχέδια στον τουρισμό με βιώσιμη καινοτομικότητα.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu