ΔΙΤ82 Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΤ82

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της Θ.Ε. είναι να προσφέρει μια κατανόηση της σχέσης μεταξύ τουρισμού και περιβάλλοντος και να διερευνήσει τις διοικητικές προκλήσεις που ανακύπτουν από την αλληλεπίδραση τους. Η Θ.Ε. ασχολείται με τις αλληλεπιδράσεις τουρισμού και περιβάλλοντος από την οπτική γωνία διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, κυβερνήσεων, μη-κυβερνητικών οργανισμών, τουριστών και τοπικών κοινωνιών. Παρουσιάζει τις αντικρουόμενες απόψεις περί των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τουρισμού προκειμένου να υπογραμμίσει τα ενδεχόμενα σύγκρουσης και συναίνεσης. Επιπρόσθετα, εξετάζει την εμφάνιση τουριστών με περιβαλλοντικές ανησυχίες, τον ρόλο διαφορετικών ομάδων πίεσης στην διαμόρφωση της τουριστικής ανάπτυξης και στην εμφάνιση του φυσιολατρικού/οίκο-τουρισμού. Η εξέταση των προαναφερθέντων ζητημάτων αναδεικνύει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα για σχεδιασμό και περιβαλλοντική διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

-          Κατανοούν τις αλληλεπιδράσεις του τουρισμού και του περιβάλλοντος, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

-          Κατανοούν τις διαφορές κατανάλωσης και συμπεριφοράς του ντόπιου πληθυσμού και του τουρίστα, όσον αφορά τους φυσικούς πόρους και την ενέργεια.

-          Γνωρίζουν τη διεθνή και εθνική ατζέντα στόχων και προτεραιοτήτων για τα περιβαλλοντικά θέματα.

-          Μελετάνε και να κατανοούν τους δορυφορικούς λογαριασμούς του περιβάλλοντος για τον τουρισμό.

-          Γνωρίζουν τις υποχρεωτικές λύσεις που επιβάλλει η νομοθεσία αλλά και τις προαιρετικές λύσεις που προσφέρει το καινοτόμο τεχνολογικό πλαίσιο ώστε η τουριστική επιχείρηση να είναι κερδοφόρα, αποτελεσματική, φιλική στο περιβάλλον αλλά και καινοτόμα.

-          Γνωρίζουν τις καλές πρακτικές μιας περιβαλλοντικά έξυπνης επιχείρησης και τις βασικές περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις που μπορεί να λάβει μια τουριστική επιχείρηση.

-          Γνωρίζουν τις αρχές της πράσινης και μπλε επιχειρηματικότητας.

-          Γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μέσων μεταφοράς και των συστημάτων εφοδιασμού των τουριστικών επιχειρήσεων.

-          Προτείνουν λύσεις προστασίας/προσαρμογής της τουριστικής επιχείρησης στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

-          Γνωρίζουν τα είδη και τα οφέλη των ήπιων μορφών τουρισμού σε αντιδιαστολή με τον μαζικό τουρισμό.

-          Χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία των οικονομικών του περιβάλλοντος για να κατανοούν τους περιβαλλοντικούς φόρους και τις επιδοτήσεις καθώς και την οικονομική αξιολόγηση-τιμολόγηση τουριστικών προϊόντων που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον.

-          Κατανοούν τα εμπειρικά αποτελέσματα από πειράματα επιλογής, εφαρμογές πιθανολογικής εκτίμησης, εφαρμογές κόστους ταξιδίου και ηδονικής ανάλυσης.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Σύστημα Αξιολόγησης: Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε Θ.Ε. απαιτείται οι φοιτήτριες/τές να:

- Εκπονήσουν μία (1) Γραπτή Εργασία (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο βαθμός της επίδοσής στην ΓΕ προσμετράται (σε ποσοστό 20%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε.

-Ανταποκριθούν σε τρεις (3) συνολικά Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (ΕΔ) που έχουν αναρτηθεί στη πλατφόρμα εκπαίδευσης. Για να θεμελιώσουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις οι φοιτήτριες/τές πρέπει να συμμετέχουν σε τουλάχιστον 2 από τις 3 υποχρεωτικές ΕΔ μέχρι το τέλος της 12ης εβδομάδας του χρονοδιαγράμματος μελέτης και να συγκεντρώσουν βαθμολογία ≥ 5.  Η αξιολόγηση των τριών υποχρεωτικών δραστηριοτήτων προσμετράται (σε ποσοστό 20%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε..

-Να επιτύχουν στις Εξετάσεις κάθε εξαμήνου. Η βαθμολόγηση των εξετάσεων προσμετράται (σε ποσοστό 60%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε..

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις: Οι φοιτήτριες/τές αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις εφόσον έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% του βαθμού της γραπτής εργασίας και το 50% του συνολικού βαθμού που αναλογεί στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βαθμολογούνται. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι βαθμολογικά ισοβαρείς. Ο αριθμός των υποχρεωτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι τρεις (3). Ο βαθμός των υποχρεωτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προσμετράται σε ποσοστό 20% στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συγκεντρώσουν από τις υποχρεωτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από δύο (2), Μ.Ο. μεγαλύτερο από 5,0 (≥5). Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν τη μια εκ των τριών ΕΔ, πρέπει να συγκεντρώσουν στις άλλες δύο Μ.Ο. βαθμολογίας κατ’ ελάχιστον 7,5 προκειμένου ο συνολικός Μ.Ο. των τριών υποχρεωτικών δραστηριοτήτων να προκύπτει ≥5,0. Η επίδοσή τους στις εξετάσεις προσμετράται στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. εφόσον είναι ίση ή ανώτερη της βάσης.

Σχηματική απόδοση της Αξιολόγησης:

 

Γραπτή Εργασία 20% (≥5)
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που βαθμολογούνται 20% (≥5)
Γραπτές Εξετάσεις 60% (≥5)
Σύνολο 100%

 

Δικαίωμα Κατοχύρωσης Θ.Ε.

 i. Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΠΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

Σε περίπτωση που η/o φοιτήτρια/τής αποτύχει κατά τις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ή δεν παρουσιαστεί, τότε διατηρεί το δικαίωμα για τα επόμενα δύο διαδοχικά εξάμηνα να κατοχυρώσει τον βαθμό που έχει λάβει τόσο από τη Γραπτή Εργασία της Θ.Ε., όσο και από τις τρεις (3) Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, διατηρώντας τον βαθμό που έχει λάβει από τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, δύναται να επανεγγραφεί στη Θ.Ε. έχοντας μόνο την υποχρέωση των Γ.Τ.Ε..

Πιο συγκεκριμένα, η/o φοιτήτρια/της καλείται στο επόμενο κατά διαδοχική σειρά εξάμηνο να λάβει μέρος στις Γ.Τ.Ε. για δεύτερη φορά. Σε περίπτωση που δεν ανταπεξέλθει στην εν λόγω υποχρέωση, της/του παραχωρείται ακόμα μία ευκαιρία στο αμέσως επόμενο εξάμηνο. Εφόσον, δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την υποχρέωση των Γ.Τ.Ε. κατά την τρίτη ευκαιρία, είναι υποχρεωμένη/ος να εγγραφεί εκ νέου στη Θ.Ε. και να την παρακολουθήσει εξαρχής με πλήρεις υποχρεώσεις.

ii. Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΠΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

Σε περίπτωση που η/o φοιτήτρια/τής αποτύχει κατά τις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ή δεν παρουσιαστεί, τότε διατηρεί το δικαίωμα για το επόμενο διαδοχικό εξάμηνο να κατοχυρώσει τον βαθμό που έχει λάβει τόσο από τη Γραπτή Εργασία της Θ.Ε., όσο και από τις τρεις (3) Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, διατηρώντας τον βαθμό που έχει λάβει από τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, δύναται να επανεγγραφεί στη Θ.Ε. έχοντας μόνο την υποχρέωση των Γ.Τ.Ε..

Πιο συγκεκριμένα, η/o φοιτήτρια/της καλείται στο επόμενο κατά διαδοχική σειρά εξάμηνο να λάβει μέρος στις Γ.Τ.Ε. για δεύτερη φορά. Εφόσον, δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την υποχρέωση των Γ.Τ.Ε. κατά τη δεύτερη ευκαιρία, είναι υποχρεωμένη/ος να εγγραφεί εκ νέου στη Θ.Ε. και να την παρακολουθήσει εξαρχής με πλήρεις υποχρεώσεις.

Σημειώνεται ότι οι Θεματικές Ενότητες τις οποίες η/ο φοιτήτρια/τής έχει κατοχυρώσει, δεν προσμετρώνται στο σύνολο των Θ.Ε., στις οποίες εγγράφεται με πλήρεις υποχρεώσεις ανά εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ECTS, δεν ξεπερνά τα 60 ECTS.

 

Main Menu