ΔΙΤ86 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Τουρισμό

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΤ86

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας καθώς και η χρήση του διαδικτύου αποτελούν βασικά εργαλεία για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Βασικός σκοπός της Θ.Ε. είναι η εισαγωγή των φοιτητριών και των φοιτητών στις διοικητικές και επιχειρηματικές λειτουργίες της ψηφιακής εποχής στον τουρισμό. Έμφαση δίνεται στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και στις επιπτώσεις που αυτά έχουν στις σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις, στους καταναλωτές αλλά και στους τουριστικούς προορισμούς. Επιπλέον εξετάζονται νομικά ζητήματα και θέματα ασφάλειας, παραδείγματα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και οι στρατηγικές διοίκησης των πληροφοριακών συστημάτων.   

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

-          Κατανοούν τις έννοιες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

-          Αναγνωρίσουν και εκτιμήσουν τη φύση, τον ρόλο και τη σημασία της εφαρμογής του ηλεκτρονικού επιχειρείν στον τουρισμό.

-          Αξιολογούν με κριτική διάθεση τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην τουριστική ζήτηση και προσφορά.

-          Επιχειρηματολογούν για τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την τουριστική εμπειρία.

-          Αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους του ηλεκτρονικού επιχειρείν και εμπορίου.

-          Αντιλαμβάνονται τη διοικητική διάσταση της χρήσης νέων τεχνολογιών στον τουρισμό.

-          Προσδιορίζουν τον ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στις σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις.

-          Κατανοήσουν του μετασχηματισμούς που ενδεχομένως να απαιτηθούν στις τεχνολογικές υποδομές και λειτουργίες μιας τουριστικής επιχείρησης προκειμένου να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες για να επιχειρήσει ηλεκτρονικά.

-          Γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu