ΣΦΠ51 Γενικές αρχές φωτισμού και φυσιολογία της οπτικής αντίληψης (έτος εισαγωγής από 2018-19)

 

Κωδικός ΘΕ: ΣΦΠ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής:

-          Θα γνωρίζει τη φύση του φωτός, τις βασικές αρχές της ραδιομετρίας και φωτομετρίας, τι είναι μέλαν σώμα και ποιες οι εφαρμογές του, τις ραδιομετρικές και φωτομετρικές ποσότητες και μονάδες, τι είναι ανακλαστικότητα, τους τρόπους μεταφοράς της ροής από την πηγή σε μια επιφάνεια και τις κυριότερες μετρητικές διατάξεις της ραδιομετρίας και της φωτομετρίας.

-          Θα είναι εξοικειωμένος με την οικολογική προσέγγιση της οπτικής αντίληψης (ερεθισμός και οπτική αντίληψη, άμεση αντίληψη, κίνηση στο χώρο, στατικές/κινούμενες εικόνες και οπτική επίγνωση).

-          Θα είναι σε θέση να περιγράψει τις έννοιες του χρώματος, το ρόλο των φωτεινών πηγών στη δημιουργία χρώματος, την κατάταξη των χρωμάτων καθώς και τις μεθόδους ανάμειξής τους.

-         Θα μπορεί να αντιληφθεί τις αρχαίες και σύγχρονες σκιές, να δώσει περιγραφή των εφαρμογών της σκιάς στην αστρονομία, την αρχιτεκτονική και τις τέχνες και να αναπτύξει τη σχέση ανάμεσα στην προοπτική και την προβολή των σκιών.

-         Θα έχει διδαχθεί θέματα αφορώντα το φως και τον χώρο (μέσο, ουσίες, επιφάνειες, περιβάλλουσα οπτική παράταξη, συμβάντα και πληροφορίες, αντιλήψεις περί φωτός στη θρησκεία, τη φιλοσοφία και τις τέχνες, οι περί φωτός γνώσεις των Βυζαντινών).

Δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/ής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες,

-          Εμπειρία σε ραδιομετρικούς και φωτομετρικούς υπολογισμούς.

-          Επίγνωση πειραμάτων περί του τρόπου αντίληψης του φωτός από τα έμβια όντα.

-          Καλλιέργειά του σε θέματα χειρισμού της σκιάς σε αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτισμό επιφανειών ή αντικειμένων με καλλιτεχνικό ή μη στόχο.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. (έτος εισαγωγής από το 2018-19):

  1. Φως και φυσιολογία της οπτικής αντίληψης
  2. Αρχές φωτομετρίας και χρωματομετρίας
  3. Φωτομετρικά μεγέθη, μετρήσεις και αξιολόγηση φωτισμού
  4. Χρωματική μίξη και χρωματική απόδοση φωτεινών πηγών
  5. Σχεδιασμός και γεωμετρικά χαρακτηριστικά φυσικού φωτισμού

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Ενδεικτικά σημειώνεται πως 1 ECTS αντιστοιχεί σε περίπου 25-30 ώρες μελέτης, αναλόγως και του μαθησιακού υπόβαθρου του φοιτητή.

Main Menu