ΟΡΘ50 Η ιστορική πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας στο Ευρύτερο Θρησκευτικό και Πολιτισμικό Περιβάλλον (Ύστερη Αρχαιότητα-18ος αιώνας) (έτος εισαγωγής από το 2018-19)

 

Κωδικός ΘΕ: ΟΡΘ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ ΟΡΘ50 είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκε η χριστιανική Εκκλησία και στη συνέχεια την ιστορική πορεία της στο ευρύτερο θρησκευτικό περιβάλλον από την ύστερη αρχαιότητα έως και τον δέκατο όγδοο αιώνα. Ειδικότερα, παρουσιάζονται συστηματικά: α) η ιστορική διαδρομή της Εκκλησίας στις γεωγραφικές περιοχές της Ανατολής και της Δύσης, β) η ιστορική και θεολογική συγκρότηση καθώς και η λειτουργία του συνοδικού θεσμού της, γ) οι τρόποι της θεολογικής διαλεκτικής της με τον Ιουδαϊσμό και τον Ελληνορωμαϊκό κόσμο, καθώς και, δ) οι μέθοδοι σύνθεσης της διδασκαλίας της Εκκλησίας και η διά μέσου του περιεχομένου της θεολογικής προσέγγισης επανερμηνεία του κόσμου της δημιουργίας, του ανθρώπου, και των ποικίλων κοινωνικών και θρησκευτικών εκφράσεών του.

Γνωστικά αντικείμενα (έτος εισαγωγής από το 2018-19):            

α) Οι πρώτες ιστορικές καταβολές της Χριστιανικής Εκκλησίας και Θεολογίας.

β) Η διαλεκτική συνάντηση του Χριστιανισμού με τον Ιουδαϊσμό και τον Ελληνισμό.

γ) Η διαλεκτική συνάντηση της Πατερικής Θεολογίας με την Ελληνική Φιλοσοφία.

δ) Η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία στο πλαίσιο του Βυζαντινού βίου και πολιτισμού.

ε) Η γένεση και δημιουργία των διαφοροποιήσεων μεταξύ του Ανατολικού και Δυτικού Χριστιανισμού.

στ) Η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία στην συνάντησή της με το Ισλάμ.

ζ) Η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

η) Η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία την περίοδο των νεώτερων χρόνων.

Mαθησιακά Αποτελέσματα:

Με βάση τον εισαγωγικό χαρακτήρα της θεματικής ενότητας στο Μ.Π.Σ «Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός» και με την ολοκλήρωση της σπουδής του περιεχομένου της ενότητας αυτής, αναμένεται ότι:

Σε επίπεδο γνώσεων, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

1. Να γνωρίζουν τα θεμελιώδη μεθοδολογικά εργαλεία της θεολογικής-θρησκειολογικής έρευνας.

2. Να προσδιορίζουν πληρέστερα το εισαγωγικό πλαίσιο της συστηματικής ερευνητικής σπουδής της ορθόδοξης χριστιανικής θεολογίας καθώς και των ιστορικά παράλληλων με αυτήν θρησκευτικών εκφράσεων.

3. Να οργανώνουν την μετέπειτα σπουδή του περιεχομένου των επόμενων θεματικών ενοτήτων του μεταπτυχιακού προγράμματος.

4. Να κατανοούν τις ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές και πνευματικές παραμέτρους της συνάντησης του Χριστιανισμού με τον Ιουδαϊσμό, τον Ελληνισμό και τα ποικίλα φιλοσοφικά συστήματα.

5. Να γνωρίζουν τη Χριστιανική Γραμματεία και τη συμβολή της Γραμματείας των Πατέρων της Εκκλησίας και των Εκκλησιαστικών συγγραφέων στην ανάπτυξη και διατύπωση της Θεολογίας και της ζωής των χριστιανικών κοινοτήτων.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στα εξής:

1. Στην κριτική ερευνητική προσέγγιση των ποικίλων πτυχών της ιστορικής πορείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας.

2. Στην ερμηνευτική εξήγηση των μεθόδων δημιουργίας και μετάδοσης του μηνύματος του Ευαγγελίου στο οικουμενικό πλαίσιο των πρώτων αιώνων της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας.

3. Στην ανάλυση του περιεχομένου της θεολογικής διδασκαλίας της Εκκλησίας, από το πρώιμο στάδιο της διατύπωσής της στη μετέπειτα συνολική ανάπτυξη και διαμόρφωσή της.

4. Στην αναγνώριση της συμβολής των πατερικών κειμένων και τη χρήση τους στις διαχρονικές ανάγκες της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας.

5. Στην ανάπτυξη περαιτέρω της γνώσης τους αναφορικά: 1) με την δημιουργία των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων στις γεωγραφικές περιοχές της Ανατολής και της Δύσης, 2) με τους ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και θεολογικούς παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στη σταδιακή διαφοροποίηση μεταξύ της εκκλησιαστικής-θεολογικής παράδοσης του ελληνόφωνου χριστιανισμού της Ανατολής και του λατινόφωνου χριστιανισμού της Δύσης και, 3) τους τρόπους συνάντησης της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας με το Ισλάμ στο ευρύτερο πολιτισμικό και θρησκευτικό περιβάλλον.

Συντονιστής ΘΕ:

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Στη θεματική ενότητα ΟΡΘ50 ακολουθείται η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων καθώς και επίκαιρων εκπαιδευτικών δράσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Οι συναντήσεις και οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ή της Κυριακής.

Αξιολόγηση: Η φοίτηση στην θεματική ενότητα προϋποθέτει την εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Ο μέσος όρος των βαθμών των γραπτών εργασιών, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή τις επαναληπτικές εξετάσεις, συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά ποσοστό 30%,. Η ολοκλήρωση της φοίτησης προϋποθέτει την συμμετοχή στις τελικές γραπτές εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά ποσοστό 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu