ΟΡΘ60 Η Πίστη και το Βίωμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε σχέση με άλλες Χριστιαντικές Παραδόσεις (έτος εισαγωγής από το 2018-19)

 

Κωδικός ΘΕ: ΟΡΘ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Η ΘΕ ΟΡΘ 60, μαζί με την ΟΡΘ 61 η οποία αποτελεί τρόπον τινά την προέκτασή της, συνιστά ένα ενιαίο σύνολο συστηματικής θεολογίας, την καρδιά του ΠΣ. Διασυνδέεται επίσης και με τις υπόλοιπες δυο πιο ιστορικές ΘΕ, την ΟΡΘ 50 και ΟΡΘ 51. Επιμένει κριτικά σε διευκρινήσεις περιεχομένου και διασυνδέσεις σχετικές με την ορθόδοξη τριαδολογία, χριστολογία και σωτηριολογία καθώς και με την κοσμολογία, ανθρωπολογία, και εκκλησιολογία σε πλαίσιο «λειτουργικής εσχατολογίας». Επίσης, ανιχνεύει την δυνατότητα και τον τρόπο συνάντησης των ανωτέρω τομέων της συστηματικής θεολογίας με τα κοινωνικά δρώμενα και το ιστορικό γίγνεσθαι, και μάλιστα με κοινωνικά προβλήματα και επιστημονικές ανησυχίες που έχουν εμφανισθεί κατά τους δύο τελευταίους αιώνες. Μέσα από την ιστορική και συστηματική έκθεση των κεφαλαίων-ενοτήτων επιδιώκεται να αναδειχθούν οι βαθύτεροι λόγοι που παράγουν τη συστηματική και δογματική διδασκαλία του Χριστιανισμού -κυρίως του Ορθόδοξου αλλά και του Δυτικού-, ως θεωρητική απεικόνιση της κοινωνίας θείου και ανθρωπίνου στον Χριστό. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις επισημαίνονται και οι εκτροπές του ανθρώπου από την προοπτική της ανωτέρω σχέσης κοινωνίας με τον Θεό εν Χριστώ και αναζητούνται οι αιτίες που τις προκαλούν. Και όλα τα προαναφερθέντα εντάσσονται στην κατανόηση του άξονα βίου που ορίζει η ορθόδοξη Εκκλησία: την σταδιακή πραγμάτωση της θέωσης ή χριστοποίησης του ανθρώπου στους έσχατους ιστορικά καιρούς.

 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Mε την ολοκλήρωση της ενότητας «Πίστη και Βίωμα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στις άλλες Χριστιανικές Παραδόσεις».

Σε επίπεδο γνώσεων, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

1. Να γνωρίζουν και να περιγράφουν διαχρονικά το βιβλικό, πατερικό και σύγχρονο θεολογικό πλαίσιο που συνθέτει τα βασικά κεφάλαια της θεολογίας, της λατρείας, του ήθους και του βιώματος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

2. Να αναγνωρίζουν και να ανακαλούν στη μνήμη τους συστηματικά και όχι αποσπασματικά τα ιδιαίτερα στοιχεία που προσδιορίζουν την Ορθόδοξη Εκκλησία.

3. Να εξηγούν και να επαναδιατυπώνουν τις θεολογικές αρχές που διέπουν το δόγμα και το βίωμά της σε διαχριστιανική προοπτική.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στα εξής:

1. Στον εντοπισμό και την ερμηνεία των θεμελιωδών αξόνων, των προϋποθέσεων και των κριτηρίων βάσει των οποίων η Ορθόδοξη θεολογία αντλεί και εκθέτει τα βασικά στοιχεία της πίστης και της ζωής της Εκκλησίας.

2. Στην εφαρμογή και αναστοχαστική αξιοποίηση των κριτηρίων της Ορθόδοξης θεολογίας, πέρα από το ιστορικό πλαίσιο γένεσης και εμφάνισής τους, σε σύγχρονες καταστάσεις και συνθήκες ζωής της Εκκλησίας σε διάλογο με τους άλλους χριστιανούς και τον σύγχρονο κόσμο και πολιτισμό.

3. Στη διάκριση, ανάλυση και συσχέτιση των επί μέρους στοιχείων, τα οποία συναπαρτίζουν την θεολογική και βιωματική πίστη και λατρευτική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ώστε να προβαίνουν σε νέες και γόνιμες προσεγγίσεις τόσο του παρελθόντος όσο και του ζωντανού παρόντος της Εκκλησίας και μάλιστα σε διάλογο με την οικουμενική χριστιανική εμπειρία.

4. Στη σύνθεση και συστηματοποίηση σε μία ενότητα του περιεχομένου και των ιδιαίτερων κεφαλαίων της δογματικής θεολογίας, της εκκλησιαστικής εμπειρίας, του ήθους και της λατρείας της Εκκλησίας, αναδιατάσσοντας και αναπτύσσοντας εκ νέου τα περιεχόμενα της Θεματικής Ενότητας με νέες γόνιμες και δημιουργικές προτάσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις διαχρονικές αλλά και τις σύγχρονες συνιστώσες της χριστιανικής θεολογίας.

5. Στην αξιολόγηση και αποτίμηση με τα διαχρονικά κριτήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας των θεολογικών συντελεστών καταρχάς αλλά και των ιστορικών και πολιτισμικών που διαμόρφωσαν τα θεολογικά και βιωματικά χαρακτηριστικά της Ορθόδοξης πίστης, λατρείας και ζωής της Εκκλησίας, αναθεωρώντας απολυτοποιήσεις και ιδεολογικές κατασκευές για το ιστορικό παρελθόν, συγκρίνοντας και εκτιμώντας θεολογικά ζητήματα και εκκλησιολογικές καταστάσεις σε διάφορες ιστορικές περιόδους και κυρίως φωτίζοντας τα σύγχρονα προβλήματα της Εκκλησίας σε διάλογο με τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις, τον σύγχρονο κόσμο και τον πανανθρώπινο πολιτισμό.

Γνωστικά αντικείμενα (έτος εισαγωγής από το 2018-19):               

α) Προλεγόμενα στην Ορθόδοξη Θεολογία: μεθοδολογικά και ερμηνευτικά

β) Ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας: από την αποστολική περίοδο μέχρι σήμερα

γ) Η Θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας: συστηματική και ερμηνευτική παρουσίαση του δόγματος και της λειτουργικής και ασκητικής εμπειρίας της.

Συντονιστής ΘΕ:

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Στη θεματική ενότητα ΟΡΘ60 ακολουθείται η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ή της Κυριακής.

Αξιολόγηση: Η φοίτηση στην θεματική ενότητα προϋποθέτει την εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Ο μέσος όρος των βαθμών των γραπτών εργασιών, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή τις επαναληπτικές εξετάσεις, συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά ποσοστό 30%,. Η ολοκλήρωση της φοίτησης προϋποθέτει την συμμετοχή στις τελικές γραπτές εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά ποσοστό 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu