ΟΡΘ51 Η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία από τον 19ο στον 21ο αιώνα και η σύγχρονη Θρησκευτική πραγματικότητα (έτος εισαγωγής από το 2018-19)

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΟΡΘ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Μέσω της ΘΕ προσφέρονται εξειδικευμένες γνώσεις για την ιστορική πορεία και εξέλιξη των Ορθόδοξων Εκκλησιών από τον 19ο αιώνα και έπειτα στο διευρυμένο χριστιανικό κόσμο, το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και των άλλων Πατριαρχείων στη συγκρότηση των επιμέρους Αυτοκέφαλων Εκκλησιών. Μελετώνται η πολιτικοκοινωνική δομή και οργάνωση των Εθνικών κρατών σε σχέση με την κανονική δομή και οργάνωση των τοπικών Εκκλησιών, οι μορφές διαλόγου που αναπτύχθηκαν μεταξύ τους, αλλά και η σύγχρονη διεπαφή και επικοινωνία που αναπτύσσουν στον χώρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών και των διμερών θεολογικών διαλόγων. Επίσης αναλύονται οι μορφές διαλόγου των Ορθόδοξων Εκκλησιών με άλλες θρησκείες, καθώς επίσης και οι δράσεις που αναλαμβάνονται παγκόσμια, και ιδίως στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής και πολυθρησκευτικής Ενωμένης Ευρώπης, της Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας «Η Ορθοδοξία από τον 19ο στον 21ο αιώνα και η σύγχρονη θρησκευτική πραγματικότητα»

Σε επίπεδο γνώσεων, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

1. Να κατανοούν την ιστορική πορεία, εξέλιξη και διαμόρφωση των Ορθόδοξων Εκκλησιών στη σύγχρονη εποχή και κατ’ εξοχήν στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και της εκκοσμίκευσης.

2. Να εξηγούν τον εκκλησιαστικό και κανονικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη δημιουργία των Αυτοκέφαλων Εκκλησιών στο πλαίσιο των νέων Εθνικών Κρατών

3. Να διακρίνουν τις πολιτικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ Κράτους – Εκκλησίας.

4. Να ερμηνεύουν τις μορφές διαλόγου που αναπτύσσονται μεταξύ των Ορθόδοξων Εκκλησιών και των άλλων χριστιανικών Εκκλησιών και κοινοτήτων (Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, Προχαλκηδόνιες Εκκλησίες κ.τ.λ.) αλλά και των Προτεσταντικών ομολογιών, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών.

5. Να αναγνωρίζουν τη δυνατότητα, αλλά και την αναγκαιότητα ανάπτυξης διαθρησκειακών σχέσεων με μονοθεϊστικές και μη θρησκείες όπως ο Ιουδαϊσμός, το Ισλάμ, ο Βουδισμός και ο Ινδουισμός, αλλά και με τα σύγχρονα θρησκευτικά ρεύματα και παραδόσεις που εμφανίζονται τόσο στις Δυτικές κοινωνίες όσο και στον καλούμενο Τρίτο Κόσμο.

6. Να αξιολογούν το ρόλο της θρησκευτικής εκπαίδευσης ως μέσου διεπαφής της Ορθόδοξης παράδοσης με τις υπόλοιπες θρησκευτικές και μη παραδόσεις.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στα εξής:

1. Στη μεθοδολογική διερεύνηση των ιδιαίτερων στοιχείων που διαμορφώνουν το ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό συγκείμενο των Ορθόδοξων χριστιανικών κοινοτήτων.

2. Στην ανάλυση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των Ορθόδοξων χριστιανικών κοινοτήτων και των άλλων θρησκευτικών ομάδων.

3. Στην αποκωδικοποίηση τόσο του επίσημου, όσο και του ανεπίσημου θρησκευτικού λόγου.

4. Στην ανακάλυψη των δομών εξουσίας που συνοδεύουν τη συγκρότηση, λειτουργία και δράση των θεσμικά διαμορφωμένων θρησκειών.

5. Στην εφαρμογή ενός εναλλακτικού θεολογικού λόγου, ο οποίος θα αξιοποιεί τις θρησκευτικές παραδόσεις προς την κατεύθυνση της συνύπαρξης των ανθρώπων και των λαών.

Γνωστικά αντικείμενα (έτος εισαγωγής από το 2018-19):            

α) Η Ορθόδοξη Χριστιανική "Διασπορά" στη Δύση

β) Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Οικουμενική Κίνηση

γ) Διάλογοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας προς Ανατολάς και Δυσμάς και ο ρόλος της Ερμηνευτικής Θεολογίας

δ) Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελληνική Κοινωνία

ε) Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός στο Σλαβικό Κόσμο

στ) Διηρημένη Χριστιανοσύνη και εκκλησιαστικός ανταγωνισμός

ζ) Η Θεολογική ανθρωπογεωγραφία του Χριστιανισμού

η) Η σύγχρονη έννοια της Ιεραποστολής.

θ) Η Θεολογία των Θρησκειών

Συντονιστής ΘΕ:

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Στη θεματική ενότητα ΟΡΘ51 ακολουθείται η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ή της Κυριακής.

Αξιολόγηση: Η φοίτηση στην θεματική ενότητα προϋποθέτει την εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Ο μέσος όρος των βαθμών των γραπτών εργασιών, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή τις επαναληπτικές εξετάσεις, συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά ποσοστό 30%,. Η ολοκλήρωση της φοίτησης προϋποθέτει την συμμετοχή στις τελικές γραπτές εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά ποσοστό 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu