ΟΡΘ61 Η Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και ο Σύγχρονος Άνθρωπος (έτος εισαγωγής από το 2018-19)

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΟΡΘ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Στην παρούσα Θεματική Ενότητα αναπτύσσεται ο τρόπος με τον οποίο η Ορθόδοξη χριστιανική θεολογία, ως ερμηνευτική επιστήμη, κατανοεί και διερμηνεύει τον σύγχρονο κόσμο και τις κοινωνίες και διαλεγόμενη κριτικά προσεγγίζει τα επίκαιρα ερωτήματα, τις προκλήσεις, τις αγωνίες, τα διλήμματα, καθώς και τα πολιτισμικά, επιστημονικά και κοινωνικά επιτεύγματα του σύγχρονου ανθρώπου. Η ενότητα πραγματεύεται θέματα όπως: η θεολογία και οι προκλήσεις της νεωτερικότητας και μετα-νεωτερικότητας, η σχέση της με τις τέχνες και τα γράμματα, η θέση της απέναντι σε μείζονα θέματα της εποχής μας, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά, αλλά και η στάση της απέναντι στις σύγχρονες επιστήμες, σε θέματα βιοηθικής, τεχνολογικής εξέλιξης και επικοινωνίας.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Mε την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας

Σε επίπεδο γνώσεων, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

1. Να αναγνωρίζουν το ιδιαίτερο επιστημολογικό και οντολογικό πλαίσιο αναφοράς της χριστιανικής θεολογίας και να το διακρίνουν από άλλα επιστημονικά, θρησκευτικά και φιλοσοφικά πλαίσια αναφοράς.

2. Να εξηγούν και κατανοούν το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις του διαλόγου μεταξύ θεολογίας και διαφόρων πτυχών του σύγχρονου πολιτισμού, όπως, η φιλοσοφία, οι τέχνες, η λογοτεχνία, η πολιτική, η οικονομία, η ψυχολογία, οι επιστήμες, η τεχνολογία κ.ά.

3. Να κατανοούν τον τρόπο που η θεολογική σκέψη, μέσω των εκάστοτε προκλήσεων και κρίσεων, εμπλουτίζεται, επικαιροποιείται, και αναπτύσσεται με τον χρόνο,

προσφέροντας στη συνέχεια τον ιδιαίτερο κριτικό λόγο της στον δημόσιο χώρο των σύγχρονων πλουραλιστικών κοινωνιών.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στα εξής:

1. Στην περιγραφή και ανάλυση των βασικών στοιχείων της νεωτερικότητας και μετανεωτερικότητας.

2. Στην κριτική προσέγγιση διάφορων σύγχρονων ζητημάτων, όπως της βιοηθικής, της οικολογίας, του φεμινισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των έμφυλων ταυτοτήτων, της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, της αναπηρίας, της ψηφιακής τεχνολογίας, της οικονομικής και μεταναστευτικής κρίσης, της κοινωνικής αδικίας, της θρησκευτικής εκπαίδευσης, κ.ά

3. Στην ανάλυση του κομβικού ρόλου της θεολογικής σκέψης στον δημόσιο χώρο και το δημόσιο διάλογο.

4. Στη διατύπωση και εφαρμογή νέων προτάσεων για το ρόλο της θεολογίας στη νοηματοδότηση της ανθρώπινης ζωής και ιστορίας.

Γνωστικά αντικείμενα (έτος εισαγωγής από το 2018-19):               

α) Οι προκλήσεις της νεωτερικότητας και της μετα-νεωτερικότητας,

β) η πολιτική θεολογία

γ) η παγκοσμιοποίηση και οι συναφειακές θεολογίες,

δ) το Ευαγγέλιο και οι πολιτισμοί,

ε) οι Εθνικισμοί και οι Ορθόδοξες χριστιανικές εκκλησίες,

στ) η Φεμινιστική θεολογία,

ζ) τα ανθρωπολογικά ζητήματα: ζητήματα φύλου, ταυτότητας και σεξουαλικότητας,

η) οι επιστήμες,

θ) τα γράμματα και οι τέχνες,

ι) τα ανθρώπινα δικαιώματα,

ια) η οικονομική κρίση και η κοινωνική αδικία,

ιβ) ο ψηφιακός κόσμος,

ιγ) βιοηθικά διλήμματα σε διάλογο με την Ορθόδοξη χριστιανική θεολογία.

Συντονιστής ΘΕ:

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Προαπαιτούμενα: Τουλάχιστον μία (1) από τις ΘΕ του πρώτου έτους

Μέθοδος Διδασκαλίας: Στη θεματική ενότητα ΟΡΘ61 ακολουθείται η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Αξιολόγηση: Η φοίτηση στην θεματική ενότητα προϋποθέτει την εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Ο μέσος όρος των βαθμών των γραπτών εργασιών, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή τις επαναληπτικές εξετάσεις, συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά ποσοστό 30%. Η ολοκλήρωση της φοίτησης προϋποθέτει την συμμετοχή στις τελικές γραπτές εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά ποσοστό 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

 

Main Menu