Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας

 Για περισσότερες πληροφορίες του Γενικού Κανονισμού, των Οδηγιών εκπόνησης - παρουσίασης των ΔΕ και των εντύπων, απευθυνθείτε στο portal και ειδικότερα στη http://study.eap.gr.

Main Menu