ΔΜΥ50 Βασικές Αρχές Διοίκησης (Μάνατζμεντ) Υπηρεσιών Υγείας

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΜΥ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. (έτος εισαγωγής από το 2018-19):

  • Οργάνωση συστημάτων και μονάδων υγείας
  • Λήψη αποφάσεων στις υπηρεσίες υγείας: προγραμματισμός και έλεγχος
  • Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και ο ανθρώπινος παράγοντας στις υπηρεσίες υγείας.

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

H Θεματική Ενότητα έχει σκοπό:

- να εξοικειώσει τους σπουδαστές/-τριες με τις βασικές αρχές της διοίκησης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο 
- να προσδιορίσει την υφή και την ιδιοτυπία των προκλήσεων σχετικών με τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας και κυρίως των νοσοκομείων 
- να δώσει την ευκαιρία στους σπουδαστές να αντιμετωπίσουν (μέσω ασκήσεων, μελέτης περιπτώσεων κ.α.) συγκεκριμένα ζητήματα και προβλήματα διοίκησης.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοούν την έννοια, τη σημασία, τα επίπεδα και τις βασικές λειτουργίες της σύγχρονης διοίκησης αλλά να αναγνωρίζουν τις βασικές εξελικτικές προσεγγίσεις της διοίκησης. 
2. Γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες και τις μορφές των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες υγείας καθώς και να διακρίνουν τις βασικές οργανωτικές ιδιαιτερότητες στο χώρο αυτό. 
3. Κατανοούν τον ορισμό, να τεκμηριώνουν τη σημασία, να διακρίνουν τα είδη και να αναπτύσσουν τη διαδικασία του σχεδιασμού προγραμματισμού με παραδείγματα από τον χώρο των υπηρεσιών υγείας. 
4. Αντιλαμβάνονται τον ορισμό, να τεκμηριώνουν τη σημασία, να διακρίνουν τα είδη της οργάνωσης καθώς και να κατανοούν τη διαδικασία της τμηματοποίησης αλλά να αναλύουν ένα οργανόγραμμα μιας μονάδας υγείας. 
5. Κατανοούν την έννοια και τη σημασία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και τις βασικές λειτουργίες της (προγραμματισμός, ανάλυση εργασίας, στελέχωση, αξιολόγηση, εκπαίδευση, αμοιβές) εστιάζοντας στον υγειονομικό τομέα. 
6. Αναγνωρίζουν τα επιχειρησιακά προβλήματα στον χώρο των υπηρεσιών υγείας, να διακρίνουν και να συγκρίνουν τις προγραμματισμένες και τις απρογραμμάτιστες  αποφάσεις, τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
7. Εξηγούν γιατί η επικοινωνία είναι απαραίτητη στην αποτελεσματική διοίκηση μονάδων υγείας, να ορίζουν την επικοινωνία, να αναφέρουν τη διαδικασία επικοινωνίας καθώς και τις μορφές της επίσημης και της ανεπίσημης επικοινωνίας.   
8. Δίνουν έναν ορισμό για την ηγεσία, να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των θεωριών που την εξηγούν καθώς και να χρησιμοποιούν  το διευθυντικό πλέγμα.  
9. Περιγράφουν τη σχέση υποκίνησης με την απόδοση σε μονάδα υγείας, να αξιολογούν και να συγκρίνουν τις βασικές θεωρίες υποκίνησης.  
10. Εξηγούν την αναγκαιότητα του ελέγχου, να περιγράφουν τους τύπους και τη διαδικασία ελέγχου και να εντοπίζουν πιθανές παρενέργειες της διαδικασίας ελέγχου στον υγειονομικό τομέα.   
11. Γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία του χώρου των υπηρεσιών υγείας αλλά και τους βασικούς παραγωγούς επαγγελματιών υγείας. 
12. Κατανοούν τις ιδιαιτερότητες του χώρου των υπηρεσιών υγείας και να γνωρίζουν τις λειτουργίες διοίκησης σε ένα νοσοκομείο. 
13. Γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν το ρόλο και τη σημασία της διεύθυνσης ενός οργανισμού υγείας ως προς το ιατρονοσηλευτικό έργο του αλλά και την εκπαιδευτική, ερευνητική λειτουργία του. 
14. Κατανοούν τις κοινωνικές πτυχές της ταυτότητας και της λειτουργίας των μονάδων υγείας ως προς τις σχέσεις που αναπτύσσονται με το κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά και μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών ή των συγγενών τους.      
15. Κατανοούν το αγαθό υγεία ως ένα ξεχωριστό των υπολοίπων αγαθό, αλλά και να παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά του αγαθού υγεία, τους παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτηση και την προσφορά του αγαθού αυτού.   
16. Συνδέουν και να συσχετίζουν την υγειονομική περίθαλψη με ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. 
17. Κατανοούν τις βασικές ιστορικές περιόδους και τα βασικά σημεία της ιστορικής εξέλιξης των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα κατά τη νεότερη περίοδο, με έμφαση στην εγκαθίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και στις μεταγενέστερες μεταρρυθμίσεις.

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu