ΔΜΥ60 Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας (Υ, 20 ECTS)

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΜΥ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. (έτος εισαγωγής από το 2018-19):

  • Οικονομικά της υγείας
  • Χρηματοοικονομική διαχείριση (Financial management) υπηρεσιών υγείας
  • Οικονομική αξιολόγηση προγραμμάτων υγείας και καθορισμός προτεραιοτήτων.

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Η Θεματική Ενότητα έχει ως σκοπό:

- να εξηγήσει τις ιδιαιτερότητες της αγοράς φροντίδων υγείας σε σχέση με άλλες αγορές 
- να εξετάσει εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης και αποζημίωσης των προμηθευτών 
- να αναπτύξει την έννοια της αποδοτικότητας κατά τη λειτουργία ενός νοσοκομείου 
- να αναλύσει τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων 
- να παρουσιάσει τις τεχνικές οικονομικής αξιολόγησης της ιατρικής τεχνολογίας 
- να περιγράψει οικονομικές μεθόδους για τον καθορισμό προτεραιοτήτων στον τομέα της υγείας. 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι σπουδαστές θα:
1. Έχουν κατανοήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγαθού «φροντίδα υγείας», τα προβλήματα που αυτά δημιουργούν στην αγορά υπηρεσιών υγείας και τα μέτρα πολιτικής που μπορούν να ληφθούν για την αντιμετωπισή τους 
2. Έχουν εμβαθύνει στα κίνητρα που δημιουργούν στους ασθενείς, τους ασφαλιστικούς φορείς, και τους προμηθευτές υπηρεσιών υγείας ο τρόπος οργάνωσης και χρηματοδότησης διαφορετικών συστημάτων υγείας
3. Μπορούν να αξιολογούν σφαιρικά διαφορετικά συστήματα υγείας και χρηματοδότησης, εκτιμώντας ταυτόχρονα πολλές παραμέτρους με βάση τόσο θεωρητικά επιχειρήματα, όσο και ευρήμστα εμπειρικών ερευνών 
4. Γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας και θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τις αδυναμίες του και να προτείνουν αποτελεσματικές πολιτικές υγείας
5. Έχουν κατανοήσει τις δυσκολίες προσδιορισμού του βέλτιστου ύψους των δαπανών υγείας
6. Αντιλαμβάνονται το νοσοκομείο ως μια οικονομική οντότητα που χρησιμοποιεί εισροές οι οποίες, μέσα από μια παραγωγική διαδικασία, μετασχηματίζονται σε εκροές
7. Διακρίνουν τα διάφορα είδη αποδοτικότητας, θα αντιλαμβάνονται τις δυσχέρειες μέτρησής της και θα μπορούν να προτείνουν κατάλληλες πολιτικές αύξησής της  
8. Γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους οικονομικής αξιολόγησης και το πεδίο εφαρμογής καθεμιάς
9. Μπορούν να αξιολογούν διεξαχθείσες εμπειρικές μελέτες οικονομικής αξιολόγησης
10. Είναι σε θέση να κατανοήσουν τους βασικούς σκοπούς, τη μέθοδο, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα έγκριτων εμπειρικών μελετών της διεθνούς βιβλιογραφίας  
11. Έχουν κατανοήσει τα κύρια χαρακτηριστικά των βασικότερων μηχανισμών καθορισμού προτεραιοτήτων και εντοπίσει τα βασικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες καθενός
12. Μπορούν να αναλύουν τις βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας με τη χρήση αριθμοδεικτών
13. Μπορούν να περιγράφουν τις κυριότερες μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων.
14. Κατανοούν την ανάγκη μετάβασης προς ένα σύγχρονο σύστημα λογιστικής στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να διακρίνουν τις διαφορές απλογραφικού και διπλογραφικού λογιστικού συστήματος 

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu