ΔΜΥ61 Κοινωνιολογική και Ψυχολογική προσέγγιση της Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΜΥ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. (έτος εισαγωγής από το 2018-19):

  • Κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές της υγείας, της αρρώστιας και της ιατρικής
  • Συμπεριφορά και διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο της υγείας/ Ψυχολογία της υγείας, της αρρώστιας και της φροντίδας της υγείας
  • Μεθοδολογία και μέθοδοι επιστημονικής έρευνας στο χώρο της υγείας και στις υπηρεσίες υγείας.

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Η Θεματική Ενότητα έχει ως σκοπό:
- να συμπληρώσει τις προσεγγίσεις που ήδη έχουν αναπτυχθεί στις τρεις πρώτες Θεματικές Ενότητες 
- να εξοικειώσει τους σπουδαστές/-τριες με τις βασικές θεωρήσεις της Κοινωνιολογία / Ψυχολογία της Υγείας
- να δώσει στους σπουδαστές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να προετοιμάσουν την ολοκλήρωση της λήψης των αποφάσεων, εξασφαλίζοντας κοινωνική αποδοχή και συναίνεση 
- να παρουσιάσει ευρήματα και μεθόδους από κοινωνιολογικές και ψυχολογικές έρευνες που είναι σχετικές και χρήσιμες στη διοίκηση / διαχείριση των μονάδων υγείας 
- να δώσει την ευκαιρία στους σπουδαστές/-τριες να αντιληφθούν πώς παράγεται η γνώση σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας και τις πολλαπλές παραμέτρους τους 
- να εκθέσει το ζήτημα της μεθοδολογίας της έρευνας και τη διεπιστημονικότητας.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της ΘΕ, ο μεταπτυχιακός φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να:

- Εφαρμόζει τις αρχές της Διοίκησης Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων.
- Ορίζει βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών ΔΜΥ, όπως πολιτιστικό μόρφωμα, σχέση γιατρού- ασθενούς, ανισότητες στην υγεία, κοινωνικο- γνωστικά μοντέλα προληπτικής συμπεριφοράς, εμπειρία χρόνιας αρρώστιας, ερευνητικές μέθοδοι στο χώρο των υπηρεσιών υγείας.
- Συγκρίνει διαφορετικούς παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά πρόληψης των ασθενειών.
- Αναλύει κριτικά τα ερευνητικά δεδομένα στο χώρο των υπηρεσιών υγείας.
- Σχεδιάζει παρεμβάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
- Κάνει διάκριση μεταξύ διαφορετικών μοντέλων σχέσης γιατρού- ασθενούς (όπως η θεωρία του Parsons, του Freidson, των Szasz & Hollender).
- Περιγράφει το πώς το πολιτιστικό μόρφωμα επηρεάζει την εμπειρία της χρόνιας ασθένειας.
- Εξηγεί το ρόλο του φύλου και της κοινωνικής τάξης στην εμφάνιση υγειονομικών ανισοτήτων.
- Διεξάγει βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσω του διαδικτύου και χρησιμοποιεί τις κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους για τη μελέτη προβλημάτων στο χώρο της υγείας.
- Αναπτύσσει ερευνητικά πρωτόκολλα και γράφει την ερευνητική πρόταση.
- Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης στο χώρο της υγείας.
- Προσδιορίζει τις διαφορές ανάμεσα στις επιδημίες του παρελθόντος και τις σύγχρονες χρόνιες ασθένειες.
- Αναγνωρίζει τις διαφορετικές στρατηγικές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ γιατρού- ασθενούς.
- Συζητά τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση του ασθενούς από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.
- Εκτιμά τα αίτια και τις συνέπειες της επαγγελματικής εξουθένωσης.
- Εφαρμόζει διαφορετικά μοντέλα μελέτης της προληπτικής συμπεριφοράς (όπως το μοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία, τη θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς, τη θεωρία της αυτο- αποτελεσματικότητας, τη θεωρία της κινητοποίησης για την προστασία της υγείας, τη θεωρία της εστίασης του ελέγχου υγείας).
- Χρησιμοποιεί βασικές έννοιες για τη μελέτη της ηγεσίας, της οργανωσιακής συμπεριφοράς, της δυναμικής της ομάδας, της επίλυσης των συγκρούσεων).

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu