ΔΤΕ50 Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων Τουρισμού

 

Κωδικός ΘΕ: ΔTE50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

  • Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ
  • Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμών και Φορέων του Τουρισμού
  • Νομοθεσία Τουρισμού

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι:
- Να αποκτήσουν οι φοιτητές επαρκείς γνώσεις για τις αρχές, τις θεωρίες και τις εφαρμογές του Μάνατζμεντ. 
- Να γνωρίσουν οι φοιτητές τη θεσμική και οργανωτική διάσταση των λειτουργιών του Τουρισμού (Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας, Συλλογικοί Φορείς, Οργανισμοί και Οργανώσεις).

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Ορίζουν το μάνατζμεντ και να συνοψίσουν την εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης για τη διοίκηση. 
- Εξηγούν τις βασικές αρχές, έννοιες και εφαρμογές της διοίκησης.
- Αναγνωρίζουν και να αναλύουν τους παράγοντες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και τις επιρροές που ασκούν στην αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και οργανισμών.
- Κατανοήσουν τους τύπους των αποφάσεων που λαμβάνονται στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.  
- Αναγνωρίζουν το ρόλο της διοίκησης στους σύγχρονους τουριστικούς οργανισμούς.
- Αναλύουν τη θεσμική και οργανωτική διάσταση των τουριστικών οργανισμών και των λειτουργιών του τουρισμού.
- Αναγνωρίζουν νομικά ζητήματα σε σύνθετα προβλήματα της τουριστικής βιομηχανίας και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε αυτά τα ζητήματα.

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος  Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu