ΔΤΕ51 Τουριστικός Τομέας

 

Κωδικός ΘΕ: ΔTE51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: 

Συντονιστής ΘΕ: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. (έτος εισαγωγής από το 2018-19):

  • Οικονομική του Τουρισμού
  • Ανάπτυξη και περιβάλλον
  • Κοινωνιολογία και Πολιτική της Τουριστικής Ανάπτυξης

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι:

- Η συστηματική πληροφόρηση της λειτουργίας και συγκρότησης του Τουρισμού και του Τουριστικού Τομέα. 
- Η πολυεπιστημονική ανάλυση της ανάπτυξης και οργάνωσης του Τουρισμού στον σύγχρονο κόσμο. 
- Η επισήμανση των διεπιστημονικών παραμέτρων στην οργάνωση και την διαχείριση του Τουρισμού και των Τουριστικών επιχειρήσεων. 
- Η ανάδειξη του δυναμικού ρόλου του Τουρισμού στην οικονομική περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη των τουριστικών χωρών.

Mαθησιακά Αποτελέσματα:

Τόμος Α
Οικονομική του Τουρισμού και Οργάνωση των Τουριστικών Ταξιδιών 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Περιγράφουν και να ερμηνεύουν την εξέλιξη του διεθνούς τουρισμού
- Περιγράφουν συστήματα ταξινόμησης των ταξιδιωτικών μετακινήσεων.
- Επιδεικνύουν γνώση των διαφορετικών δομών και τύπων ταξιδιωτικών προϊόντων.
- Γνωρίζουν και επεξηγούν τη δομή και τη λειτουργία της τουριστικής αγοράς.
- Αναλύουν και ερμηνεύουν τη λειτουργία του τουρισμού ως οικονομικού φαινομένου.
- Προσδιορίζουν και να αναλύουν τη δημιουργία των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων του τουρισμού.
- Αναλύουν τις διαστάσεις της τουριστικής κατανάλωσης. 
Τόμος Β
Ανάπτυξη και Περιβάλλον στον Τουρισμό 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Προσδιορίζουν και αναλύουν τις διαφορετικές παραμέτρους διαμόρφωσης της τουριστικής ζήτησης.
- Γνωρίζουν τις αρχές, τις διαδικασίες, τα επίπεδα και τους τρόπους εφαρμογής του σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης.
- Ερμηνεύουν και αξιολογούν τις επιπτώσεις του τουρισμού στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
- Καθορίζουν και εφαρμόζουν τουριστικές περιβαλλοντικές πολιτικές.
- Γνωρίζουν τους φορείς και τα μέσα άσκησης πολιτικής για το περιβάλλον και τον τουρισμό.
Τόμος Γ
Πολιτική και Κοινωνιολογία της Τουριστικής Ανάπτυξης 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Αναλύουν τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την παρέμβαση του κράτους στο χώρο του τουρισμού και την ανάπτυξη τουριστικής πολιτικής.
- Γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο οργάνωσης και τις αρμοδιότητες των εθνικών οργανισμών τουρισμού.
- Προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουρισμό.
- Αναλύουν και αξιολογούν τους κύριους άξονες της ευρωπαϊκής τουριστικής πολιτικής. 
- Κατανοούν τη κοινωνική διάσταση του τουρισμού.
- Καθορίζουν τους κυριότερους τύπους τουριστών και να αναλύουν τα κίνητρα τους.
- Αναλύουν, ερμηνεύουν και αξιολογούν τις κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης.
Τόμος Δ
Πληροφορική στον Τουρισμό
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Γνωρίζουν τις διαφορετικές εφαρμογές και χρήσεις της πληροφορικής για την ανάπτυξη και την επιχειρηματική οργάνωση του τουρισμού.
- Αναλύουν και εφαρμόζουν τις δυνατότητες του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη του τουρισμού και στην τουριστική προβολή.
- Κατανοούν τις λειτουργίες και τις χρήσεις των πληροφορικών συστημάτων στα ξενοδοχεία και στα τουριστικά γραφεία.  
- Καθορίζουν και ερμηνεύουν τις σύγχρονες τάσεις της πληροφορικής στον τουρισμό.

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

 

Main Menu